Under dagens interpellationsdebatt i riksdagen sade socialminister Lena Hallengren att regeringen ämnar att utreda korruptionen inom den internationella adoptionsverksamheten under 1900-talet medan Vänsterpartiets Jon Thorbjörnson krävde att alla utlandsadoptioner måste utredas inklusive även de som har ägt rum under 2000-talet

Idag tisdagen den 2 mars mellan kl. 13-13.30 svarade socialminister Lena Hallengren (S) på riksdagsledamot Jon Thorbjörnsons (V) frågor under riksdagens interpellationsdebatt och den fråga som debatterades rörde V:s fleråriga krav på en utredning om de korrupta utlandsadoptionerna:

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/adoptioner-fran-chile_H810400?fbclid=IwAR33BwpS2bPHaAzK8iTG7Rp5cuUWkjEmHzfjhHjcX5o_dhOmM1Lnd37BFKc


Socialministern inledde med att försvara regeringens hittills passiva hållning i frågan med att regeringen fram tills nyligen har velat invänta den chilenska brottsutredningen men då denna har dragit ut på tiden har regeringen nu ändrat sig och är numera beredd att gå vidare med frågan om en utredning. Hallengren menade vidare att dagens adoptioner är mer rättssäkra än vad de var under 1900-talet och att utredningen därför kommer att begränsas till de utlandsadoptioner som ägde rum från 1960-talet och fram tills 1990-talets början.


Regeringen har också, sedan de korrupta Chile-adoptionerna uppmärksammades i Sverige av SVT 2018, avsatt medel för att hjälpa adopterade att söka sitt ursprung och erhålla samtalsstöd om de misstänker att de har tagits till Sverige på otillbörliga grunder.

Hallengren sade vidare att regeringen nu ska påbörja förarbetet med att göra en översyn av hur den internationella adoptionsförmedlingen har gått till och hon underströk att det är mycket sällan som samtliga partier i riksdagen är överens i en fråga, vilket är fallet idag vad gäller kravet på en utredning, som V fram tills alldeles nyligen var ensamt om att driva.

Hallengren sade slutligen att det är att lova för mycket att säga att regeringen ska gå till botten med varje enskild adoption men hon lovade att översynen inte bara ska handla om Chile utan om fler ursprungsländer än så och att utredningen ska se över hur adoptionsförmedlingen har sett ut och hur den har varit organiserad i allmänhet under den angivna tidsperioden och hon avslutade med att understryka att den nuvarande regeringen gör allt den kan för att hjälpa Sveriges alla adopterade.

Thorbjörnson inledde med att berätta om att V har varit ensamt om att driva frågan om en utredning i tre års tid och att den senaste oväntade vändningen i frågan beror på DN:s stora artikelserie om korruptionen inom den internationella adoptionsverksamheten.

Han lyfte framför allt fram de adopterade själva och både enskilda adopterade och de adopterades organisationer för att de ensamma har fått kämpa för att få upp denna fråga på den politiska dagordningen i landet i många år men inte blivit lyssnade på och han uttryckte att han nu innerligt hoppas att de adopterade som har kämpat så länge och så hårt för detta snart ska kunna få skörda frukterna av sin mångåriga kamp.


Thorbjörnson krävde att alla utlandsadoptioner måste utredas och inte bara de som ägde rum under 1900-talets senare hälft utan också under 2000-talet och bl a då den svenska adoptionsmyndigheten MFoF:s generaldirektör nyligen uttalade i DN att han inte kan garantera att samtliga av dagens utlandsadoptioner äger rum på ett rättssäkert sätt.


Thorbjörnson underströk att frågan om korruptionen inom adoptionsverksamheten inte bara gäller Chile utan även Sydkorea, Kina, Indien, Colombia, Etiopien och antagligen flertalet om inte alla ursprungsländer som svenskarna har adopterat ifrån och fortfarande adopterar ifrån.


Han påminde om att larmrapporterna om oegentligheter kom redan tidigt under adoptionernas barndom men att inget har gjorts under alla år trots att andra mottagarländer som Schweiz och Nederländerna håller på att utreda eller redan har utrett korruptionen inom adoptionsverksamheten.


Slutligen sade Thorbjörnson att alltför många adopterade mår dåligt överlag och att förekomsten av självmord, psykisk ohälsa och psykiatrisk vård är skyhög inom gruppen och att det nu krävs en genomgripande systemlösning och inte bara individuella lösningar såsom att regeringen idag är beredd att hjälpa enskilda adopterade att hitta sitt ursprung.


Han påminde också om att bakom varje internationell adoption hittas inte bara den adopterade utan även förstaföräldrarna i ursprungslandet och adoptivföräldrarna i Sverige.


Thorbjörnson avslutade sin sista replik med att kräva att även 2000-talets adoptioner behöver utredas:


”Utred alla adoptioner!

När får vi se en utredning?

No más silencio!”