De utomeuropeiska invandrarna utgör idag 80% av samtliga invandrare som är arbetslösa

Arbetslösheten är numera (eller snarare i december 2020) lika hög som den var 1997 och osannolika 42,3% av samtliga arbetslösa i riket är idag födda utanför Europa:

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?id=761E484DE64E1980

De utomeuropeiska invandrarna utgör idag 80% av samtliga invandrare som är arbetslösa och medan 5,3% av de inrikes födda i landet är arbetslösa (varav en mycket hög andel är s k ”andrageneration:are” med utomeuropeisk bakgrund, d v s de är barn till utomeuropeiska invandrare vilket i sin tur innebär att arbetslösheten bland majoritetssvenskarna uppgår till 3,5-4%) så uppgår arbetslösheten bland invånarna med bakgrund i subsahariska Afrika och i den s k MENA-regionen till en bra bit över 30%. Därutöver står mycket höga andelar av samtliga invånare med bakgrund i subsahariska Afrika och i den s k MENA-regionen helt och hållet utanför arbetslivet, d v s de är inte arbetssökande och därmed inte ens medtagna i arbetslöshetsstatistiken.