I år och nästa år blir jag den just nu levande personen i Sverige som hittills har givit ut flest bokpublikationer om specifikt det svenska rastänkandet och om just svensk rasism

Just i år blev jag den just nu levande personen i Sverige som hittills har givit ut flest bokpublikationer om specifikt det svenska rastänkandet och om just svensk rasism. Det handlar om sammanlagt åtta böcker om det svenska rastänkandet och om svensk rasism inräknat två böcker som utkommer i början på nästa år och som jag har legat bakom ensam eller tillsammans med andra (varav tre är antologier) och inom två år kommer ytterligare en bok och en antologi ut i samma ämne. Utöver dessa bokpublikationer har jag också författat ett flertal rapporter i ämnet.


Vad gäller artiklar i vetenskapliga tidskrifter och antologier så kan det vara så att jag idag dessutom är den person i Sverige som hittills även har publicerat flest sådana publikationer (och egenförfattade liksom samförfattade) – d v s som specifikt handlar om det svenska rastänkandet och just om svensk rasism: Det handlar hittills om 17 tidskriftsartiklar och 14 antologiartiklar vilka alla har det gemensamt att de explicit behandlar det svenska rastänkandet och svensk rasism och nästa år kommer ytterligare tre sådana artiklar att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och antologier.


Idag sammanfattade jag f ö även mitt tidigare och nyligen avslutade (av Vetenskapsrådet finansierade) forskningsprojekt Att rasialisera Sverige: Berättelser om en ny svenskhet som jag ägnade mig åt på halvtid 2017-19. Detta forskningsprojekt har enligt dagens sammanställning och slutredovisning hittills resulterat i tegelstensboken (ca 400 sidor) ”Att skriva om svenskheten. Studier i de svenska rasrelationerna speglade genom den icke-vita svenska litteraturen” som publicerades 2019, tre (och möjligen fyra) engelskspråkiga vetenskapliga tidskriftsartiklar och fem internationella vetenskapliga konferenspresentationer plus ett 10-tal svenska semineriepresentationer och offentliga föreläsningar.


Sedan i år (och under de kommande tre åren) arbetar jag då med ett nytt (av Vetenskapsrådet finansierat) forskningsprojekt – Det svenska r-ordet: Användningar av och förhandlingar om termerna ras och rasism i samtida svensk internet- och sociala medier-baserad kommunikation – tillsammans med min Karlstads universitet-kollega Peter Wikström och återigen på halvtid.


Detta ännu pågående forskningsprojekt har hittills och i år resulterat i en inskickad engelskspråkig vetenskaplig tidskriftsartikel, två inskickade svenskspråkiga antologiartiklar, ytterligare en påbörjad engelskspråkig vetenskaplig tidskriftsartikel samt en nationell och en internationell vetenskaplig konferenspresentation.


Nästa år kommer jag vidare ut med två nya böcker inom detta forskningsprojekt som pågår 2020-2023 – ”Svensk rasism under efterkrigstiden. Rasdiskussioner och rasfrågor 1946-19” (ännu en tegelstensbok på minst 400 sidor) samt ”Adopterad. Från ’annan ras’ till ’hederssvensk’” – och jag har även påbörjat en tredje bok inom detta forskningsprojekt – ”Den svenska färgblindhetens uppkomst och utveckling. Ett bidrag till en svenska antirasismens historia 1962-2015” – liksom en antologi tillsammans med Peter som handlar om det svenska rastänkandet och svenska förståelser av och diskussioner om ras och rasism efter 1945 som kommer att bestå av ett 10-tal artikelbidrag (deadline för inskickande av artiklar till denna antologi infaller just idag).


I år har jag även givit ut en bok tillsammans med Catrin Lundström – ”Vit melankoli. En analys av en nation i kris” – liksom en antologi tillsammans med Jenny Heijun Wills och Indigo Willing – ”Adoption and multiculturalism. Europe, the Americas, and the Pacific” – och jag har vidare publicerat två engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifts- och antologiartiklar och ytterligare ett dussintal artiklar (i form av bl a populärvetenskapliga artiklar, recensioner och debattartiklar) samt gett ett 15-tal offentliga föreläsningar utanför högskolevärlden och slutligen skrivit och skickat in fyra engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifts- och antologiartiklar varav tre hittills har accepterats för publicering liksom tre recensioner för Tidskrift för genusvetenskap, Adoption & Culture och American Historical Review.