Att vara en del av ett argument för ett museum om Förintelsen

Lite speciellt att notera att Karlstads universitet framhåller att jag är anställd där i sitt remissvar till den statliga utredningen om ett museum om Förintelsen/betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21) som ett argument för att museet ska förläggas till Karlstad och jag är då den enda forskaren som omnämns vid namn i Karlstads universitets remissutlåtande:

”Under senare år har det forskningsarbete om högerextrema rörelser, som bedrivits av universitetslektorn i interkultur och svenska som andraspråk Tobias Hübinette, kommit att få nationell uppmärksamhet – så pass att också obehagliga reaktioner från granskade grupper förekommit.”