37% av alla majoritetssvenskar är idag över 55 år gamla och 25% är över 65 år gamla

SCB har i dagarna kartograferat och visualiserat var alla invånare som är 70 år eller äldre bor och lever i landet mot bakgrund av pandemin och att personer som är över 70 år har identifierats som en särskild demografisk riskgrupp.

Sammanlagt är närmare 16% av totalbefolkningen numera s k 70-plussare och detta demografiska segment kommer att öka dramatiskt i andel/antal de kommande och närmaste åren p g a att allt fler lever allt längre samtidigt som allt färre barn föds (eller invandrar): De svenska fruktsamhetstalen har då varit för låga egentligen ända sedan 1970-talet och att befolkningen ändå har ökat sedan dess beror enbart på invandringen.

Av landets totalt 1 294 811 70-plussare är över 80% majoritetssvenskar och närmare 20% av samtliga majoritetsinvånare är idag över 70 år gamla.

Vidare är 37% av alla majoritetssvenskar idag över 55 år gamla och 25% är över 65 år gamla.

Denna sista procentsiffra innebär att hade det bara bott majoritetssvenskar i Sverige så hade Sverige idag inhyst världens näst mest åldrade befolkning och räknats till ett ”extremely aged” samhälle liksom ett ”super-aging” samhälle: I Japan är idag 28% av invånarna över 65 år gamla och den japanska befolkningen är då den mest åldrade i världen och därefter kommer Italien med 23% och Tyskland liksom Finland, Portugal, Grekland, Malta och Bulgarien med runt 22% vardera.

Det är m a o enbart tack vare minoritetsinvånarna, d v s invandrarna och deras barn och efterkommande, som den svenska befolkningspyramiden fortfarande är någorlunda balanserad då uppemot 40% av alla bebisar, barn, ungdomar och unga vuxna numera har någon slags utländsk bakgrund och fr a utomeuropeisk dito.

Därmed är det också alltmer minoritetsinvånarna som kommer att behöva upprätthålla det svenska välståndet och som kommer att behöva försörja den redan kraftigt åldra(n)de majoritetssvenska befolkningen för om bara några år kommer runt 40% att den samlade arbetsföra befolkningen (d v s de som är i produktiv ålder och dessutom även i reproduktiv ålder) ha någon slags utländsk och återigen fr a utomeuropeisk dito.

Samtidigt har de gigantiska pensionsavgångarna som Sverige har lidit av under hela 2010-talet och kommer att fortsätta att lida av även under detta begynnande decennium (d v s under 2020-talet) orsakat en akut arbetskraftsbrist i snart sagt alla branscher och sfärer och både vad gäller LO-, TCO- och SACO-yrkena medan alltför höga andelar av invånarna med utomeuropeisk bakgrund står helt utanför arbetslivet eller är arbetslösa trots att de överlag är unga och i arbetsför (liksom återigen i reproduktiv) ålder.

Denna situation är m a o snart fullständigt ohållbar – d v s vi kommer när som helst att uppnå en s k “tipping point” när (den nationalekonomiska) ekvationen inte längre går ihop – d v s när det inte håller längre att så många invånare med utomeuropeisk bakgrund inte förvärvsarbetar medan så många invånare med majoritetssvensk bakgrund inte heller förvärvsarbetar då de är över 65 år gamla.