Studie om förekomsten av schizofreni bland adopterade indikerar att en av orsakerna kan vara rasdiskriminering

Överrisken att diagnosticeras med och vårdas för schizofreni bland utlandsadopterade från Östafrika och Latinamerika är hög och kan bl a bero på erfarenheter av rasdiskriminering:


För några år sedan publicerades en registerstudie i en akademisk tidskrift som undersökte förekomsten av att diagnosticeras med schizofreni bland utlandsadopterade från Östafrika och Latinamerika respektive bland invandrare från Östafrika och Latinamerika vilka i båda fallen är födda mellan 1972-88.


De adopterade befanns i hög grad komma från en mycket god socioekonomisk bakgrund att jämföra med invandrarna – t ex uppvisade närmare 60% av invandrarna från Östafrika och närmare 40% av invandrarna från Latinamerika den lägsta inkomstnivån medan endast mellan 5-6% av båda dessa invandrargrupper hittades i den högsta inkomstkategorin. Över 26% av de adopterade från Östafrika och över 21% av de adopterade från Latinamerika hittades i sin tur i den högsta inkomstkategorin.


Resultatet visade att de adopterade från Östafrika uppvisade den högsta överrisken att ha diagnosticerats med och vårdats för schizofreni – det handlade om en överrisk på närmare 6 gånger jämfört med majoritetsbefolkningen – och för de adopterade från Latinamerika var överrisken över 3 gånger jämfört med majoritetsinvånarna. Även bland invandrarna från Östafrika och Latinamerika fanns en förhöjd risk men den var dock inte lika hög som bland de adopterade vilka förvånade då de adopterade har det så mycket bättre rent socioekonomiskt än invandrarna.


Det som gör denna studie unik i ett svenskt forskningssammanhang är att den reflekterar kring att erfarenheter av rasdiskriminering kan vara en av orsakerna till att de adopterade uppvisar en så hög förekomst av denna allvarliga diagnos.