Statistik om anmälningar till DO 2015-19

DO:s nya rapport rörande de anmälningar som kom in till myndigheten 2015-19 visar bl a att antalet anmälningar ökar succesivt.

År 2019 inkom 2631 anmälningar varav 37% rörde diskriminering som har samband med funktionsnedsättning och 33% diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Lägst andel av anmälningarna handlade om diskriminering som har samband med sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck – 3% respektive 2%. Flest anmälningar rör slutligen arbetslivet följt av utbildningsväsendet och vad gäller specifikt anmälningar som rör trakasserier så dominerar etnisk tillhörighet som diskrimineringsgrund – 59% av anmälningarna om trakasserier handlar om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.