Nya siffror som avspeglar det genomsegrerade Sverige

Ett urval av diverse anmärkningsvärda siffror och tabeller hämtade från SCB:s nya uppföljningsrapport som publicerades idag och som rör genomförandet av Agenda 2030 i Sverige:

andel personer som har avstått från vård av ekonomiska orsaker

födda utanför Europa: 10%

födda i Sverige: 2%

andel trångbodda

födda utanför Europa: 30%

födda i Sverige: 3-4%

spädbarnsdödlighet:

bland mödrar födda utanför Europa: 3,1 promille

bland mödrar födda i Sverige: 1,7 promille

Det är 7 gånger vanligare att utrikes födda lever i ekonomisk utsatthet än att inrikes födda gör det. Det är vidare osannolika 26 gånger vanligare att barn som har två utrikes födda föräldrar lever med långvarig ekonomiskt utsatthet jämfört med barn som har två inrikes födda föräldrar.

Utrikes födda utgör närmare 1/3 av alla tidsbegränsat anställda i landet medan omvänt endast 19% av alla fast anställda i Sverige är utrikes födda.