Närmare en tredjedel av alla s k UVAS:are är födda utanför Europa

En ny rapport som undersöker de svenska s k UVAS:arna, d v s ungdomar och unga vuxna vilka varken arbetar, studerar eller gör praktik och vilka nästan alltid bor kvar hemma hos föräldrarna långt upp i åldrarna och vilka dessutom ofta ”nolltaxerar”, visar att runt 10% av Sveriges ungdomar och unga vuxna numera är s k UVAS:are.Av dessa, vilka motsvarar över 80 000 individer, är 40% utrikes födda och närmare 30% är födda utanför Europa. Av de 60% som är inrikes födda är en hög andel s k ”andrageneration:are” och en del är också blandade, d v s de har en inrikes och en utrikes född förälder.

Utöver dessa 80 000 individer tillkommer 10 000-tals ungdomar och unga vuxna vilka är arbetssökande och vilka ofta uppbär ekonomiskt bistånd och andra typer av bidrag.Uppemot 20% av samtliga utrikes födda ungdomar och unga vuxna är s k UVAS:are och uppemot 15% av samtliga s k ”andrageneration:are” som är ungdomar och unga vuxna är likaså UVAS:are. Av samtliga s k UVAS:are är runt 9% majoritetsinvånare.