Utomnordiskt födda invandrarkvinnor uppvisar en förhöjd självmordsrisk

En ny omfattande registerstudie som undersöker självmord bland äldre i Sverige – de s k ”70-plussarna” – visar att utomnordiskt födda invandrarkvinnor har en förhöjd självmordsrisk.

Tidigare har den svenska (suicid)forskningen (i form av tidigare registerstudier) omvänt indikerat att förutom nordiskt födda invandrare så har risken för att begå självmord (eller för att försöka begå självmord) varit betydligt lägre bland fr a utomeuropeiska invandrare (med undantag av de utomeuropeiska utlandsadopterade som som demografisk subkategori tyvärr leder den svenska självmords- och självmordsförsökstatistiken ”med hästlängder” och de adopterade ”slår” då t o m sverigefinnarna vilka också ”utmärker” sig i siffrornas värld vad gäller självmord/självmordsförsök) än bland majoritetssvenskarna och de nordiska invandrare men nu visar denna studie något annat som hittills inte har varit känt.

Invandrare konsumerar antidepressiva läkemedel (OBS: antidepressiva läkemedel är då en mycket stark skyddande faktor för att förhindra självmord/självmordsförsök i alla grupper i det samhället) i långt mindre utsträckning än majoritetssvenskar och mycket tyder på att psykisk sjukdom är mer tabubelagt och stigmatiserat bland särskilt landets invånare med utomeuropeisk bakgrund än bland majoritetsinvånarna vilket innebär att färre invånare med utomeuropeisk bakgrund har en psykisk sjukdom-diagnos jämfört med majoritetsinvånarna och i slutänden att invånarna med utomeuropeisk bakgrund är svårare att nå för den psykiatriska vården och därmed också tyvärr för olika former av självmordspreventiva insatser och åtgärder.

Det ”normala” vad gäller självmord och självmordsförsök är då att tonåringar/unga vuxna samt just äldre är överrepresenterade och vad gäller den sistnämnda gruppen så är självmord och självmordsförsök oftast kopplade till sjukdomar p g a hög ålder. Efter tonåren och de unga vuxenåren (och den existentiella ångest som tonåren och ungdomen för med sig av ”biologiska” skäl) och fram tills ålderdomen sker sedan generellt inte lika många självmord och självmordsförsök – d v s landets invånare mellan ca 25-75 år mår generellt bäst att döma av statistiken ifråga.

”Risken för självmord är dubbelt så hög hos äldre kvinnor som är födda utanför Norden men bor i Sverige, jämfört med svenskfödda kvinnor, visar en färsk studie. Men i samhället i stort är äldre män överrepresenterade i självmordsstatistiken.”

https://www.svd.se/forhojd-sjalvmordsrisk-hos-aldre-immigranter

”Det innebär en fördubblad självmordsrisk hos invandrarkvinnor, och ännu högre hos de invandrarkvinnor som inte behandlades med antidepressiva läkemedel.

– Detta är registerforskning, och då kan vi inte veta hur varje enskild kvinna mår. Vi kan inte veta om kvinnan som inte får antidepressiva har en depression eller inte. Men i hela gruppen äldre som dör i suicid har ungefär tre fjärdedelar en depression vid tiden för sin död, säger Margda Waern, professor i psykiatri med inriktning suicidologi, vid Sahlgrenska akademin, som gjort studien tillsammans med Khedidja Hedna, forskare vid AgeCap, centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.

Att risken för självmord var så förhöjd för just invandrarkvinnor överraskade forskarna, som betonar att det är viktigt att nå ut till personer i grupper där psykisk sjukdom är stigmatiserad. Även om det blivit mer accepterat att prata om psykisk sjukdom i Sverige under de senaste årtiondena är det inte säkert att det gäller i alla delar av samhället. Kunskapen om självmord hos äldre har varit knapphändig. Större ansträngningar har gjorts för att öka kunnandet om självmord hos unga personer.

– Just när det gäller användningen av antidepressiva läkemedel är det extra centralt för de äldre eftersom det förskrivs mer antidepressiva till äldre än till någon annan åldersgrupp. Äldre män har de högsta suicidtalen av alla åldersgrupper, så det har verkligen varit en kunskapslucka, säger Margda Waern.

Av äldre personer i hela samhället som behandlas med antidepressiva läkemedel är det fyra gånger vanligare att män tar sitt liv än kvinnor.”