Ny rapport om Sveriges religiösa minoritetsinvånare

SST:s (Myndigheten för stöd till trossamfund) nya rapport om det alltmer mångreligiösa Sverige som publicerades idag visar bl a följande vad gäller socioekonomiska skillnader och klyftor och siffrorna (som gäller för 2019) bygger på en enkätundersökning som kring 6000 personer i åldrarna 16–85 år har svarat på:


Muslimerna liksom även de ortodoxa kristna (t ex syrianer och assyrier) är kraftigt koncentrerade till storstädernas och de mellanstora städernas miljonprogramsområden vad gäller typ av bostadsort.


Muslimerna uppvisar generellt den lägsta inkomstnivån och både på individ- och hushållsnivå: 70% av muslimerna har inkomster under mediannivån (d v s 31 700 kr i månadslön) och över 40% av muslimerna har en inkomst som motsvarar under 15 000 kr i månaden.


Den lägsta andelen förvärvsarbetande hittas likaså bland muslimerna (54%) följda av buddhisterna (59%) och även de katolska och ortodoxa kristna ligger under riksgenomsnittet vad gäller förvärvsfrekvens (ca 70% vardera).


Muslimerna tillhör också den allra yngsta åldersgruppen – hela 31,5% av muslimerna är 18-29 år gamla (och nästan 40% är endast mellan 30-49 år gamla) att jämföra med exempelvis de som tillhör Svenska kyrkan där motsvarande siffra uppgår till 13,5% (respektive 24,3%).