Fullständig katastrof och helvetets alla kval väntar nu för landets invånare med utomeuropeisk bakgrund under den depression som nu har börjat

Fullständig katastrof och ”helvetets alla kval” väntar nu för landets invånare med utomeuropeisk bakgrund och miljonprogramsområdena invånare:
TAB 2.jpg
 
Johan Eklunds och Johan P. Larssons nya rapport om hur det gick för landets samtliga majoritetsinvånare och samtliga invånare med utländsk bakgrund på den svenska arbetsmarknaden i åldrarna 20-64 år mellan 1990-2016 är inte någon ”vacker” läsning precis och rapporten är unik då den skiljer mellan sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad (det sistnämnda måttet är då det mest ”rättvisa”/sanna måttet för en persons privatekonomiska situation) och då den går tvärs emot den dominerande färgblinda antirasistiska inställningen som nöjer sig med att prata om och dela upp mellan ”invandrare och svenskar” för att inte peka ut och stigmatisera utomeuropeerna och ”Orten”:
 
Sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda är det största i västvärlden och i i-världen i just Sverige.
 
Sverige härbärgerar ett ansenligt ekonomiskt utanförskap: År 2018 exempelvis försörjde sig hela 772 000 helårspersoner i arbetsför ålder (20-64 år) under hela året på ekonomiskt bistånd och sociala ersättningar vilket motsvarar hela 13,3% av den samlade svenska arbetskraften.
 
andel som var beroende av ekonomiskt bistånd 2008:
födda i Sverige: 3%
födda i västvärlden: 7% (övriga Norden, Europa och Nordamerika)
födda utanför västvärlden: 23% (Afrika, Asien och Latinamerika)
 
Majoritetsinvånarna och invandrarna från övriga Norden uppvisar den högsta sysselsättnings- och självförsörjningsgraden i landet medan invandrarna från Mellanöstern och Afrika uppvisar den lägsta sysselsättnings- och självförsörjningsgraden.
 
Självförsörjningsgraden och sysselsättningsgraden var år 2016 73% respektive 89% för majoritetsinvånarna och invandrarna från övriga Norden. Motsvarande siffror för invandrarna från Afrika respektive Mellanöstern var 38% och 63% respektive 35% och 56%. Invandrarna från södra Europa och Balkan intar en mellanposition med en självförsörjningsgrad och sysselsättningsgrad på 59% respektive 77%.
TAB 1.jpg
 
En majoritet av samtliga invandrare i arbetsför ålder har under perioden 1990-2016 inte uppnått egen självförsörjning. År 2016 var exempelvis drygt 600 000 utrikes födda i arbetsför ålder inte självförsörjande. Högt räknat var 38% respektive 36% av samtliga invånare med bakgrund i Afrika respektive Mellanöstern självförsörjande under 2016. Motsvarande nivåer för majoritetsinvånarna och invandrarna från övriga Norden låg på 73%.
 
För 50% av alla utrikes födda tog det i genomsnitt 4-5 år för att bli förvärvsarbetande under hela den undersökta perioden – d v s 1990–2016. Samtidigt tog det i genomsnitt 12–13 år för 50% av alla utrikes födda för att uppnå egen självförsörjning, d v s många invandrare har ett arbete som de inte kan försörja sig på.
 
För alla de 100 000-tals invånare som bor i landets 60 s k särskilt utsatta områden är ovanstående siffror ”sju resor värre”, d v s ovanstående siffror är då genomsnittssiffror som är än lägre/sämre för alla de som specifikt bor i miljonprogramsområdena runtom i landet.
 
Just nu sparkas 10 000-tals anställda i Sverige och med all sannolikhet kommer samtliga ovanstående siffror att vara än värre än vad ovanstående siffror är just nu och särskilt gäller det återigen för alla invånare med utländsk och utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena – d v s det som väntar fr o m nu och under de kommande åren är ett stålbad utan dess like för alla invånare i landet med utomeuropeisk bakgrund som vi aldrig någonsin har sett maken till vad gäller massiv (barn)fattigdom och (ekonomisk och social) marginalisering och därmed också (total) stigmatisering.