Rätt av Folkhälsomyndigheten att gå ut med vilka invandrargrupper som drabbas mest

Qaisar Mahmood säger som det är i dagens DN – Sverige är idag västvärldens mest mångfaldspräglade och heterogena land efter USA (och tillsammans med bl a Australien, Storbritannien och Frankrike) sett till befolkningssammansättningen (över 1/3 har idag någon form av utländsk bakgrund, över 1/5 har någon form av utomeuropeisk bakgrund, 1/3 av alla barn, ungdomar och unga vuxna talar ett annat språk än svenska som förstaspråk o s v) och då duger det inte längre att utgå ifrån att befolkningssammansättningen är någorlunda homogen såsom den tidigare var i Sverige (d v s det svenska samhällsbygget och välfärdsstaten ”krävde” helt enkelt tidigare homogenitet) eller fortsätta att försöka skydda utomeuropéerna och ”Orten” (d v s de 100-tals miljonprogramsområdena runtom i landet som numera domineras av invånare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund) från stigmatisering och inte minst när invånarna med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund är mellan 100-600% överrepresenterade bland de som dör av viruset.
93004088_3152417148116445_6341290600024768512_n.jpg
93875342_182008676120261_3764056342612934656_n.jpg
I går valde också Folkhälsomyndigheten för första gången att gå ut och redovisa vilka grupper som är mest drabbade, vilket så här i efterhand kan sägas ha varit en tämligen unik händelse då det just finns en stor rädsla i Sverige att ”dela upp” och ”peka ut” och även under kriser som denna när invandrargrupperna bevisligen drabbas hårdast.
 
”Under tisdagen bekräftade Folkhälsomyndigheten att utlandsfödda de facto är överrepresenterade bland de smittade.
 
Även om förklaringen till överrepresentationen bland utlandsfödda troligtvis är komplex, kan man ändå reflektera över om inte den mjuka styrning som regeringen och ansvariga myndigheter valt, möjligen förutsätter ett värderingsmässigt mer homogent samhälle. För den styrning som vädjar till vårt omdöme, i form av värdeladdade formuleringar som ”bör överväga”, ”göra rätt” eller ”som man förväntas”, har hittills inte varit lika framgångsrik i områden där majoriteten har andra värderingsbaser än de traditionellt svenska.
 
Det gäller nämligen att komma ihåg att det inte finns några universella uttydningar av begrepp såsom ”rätt”, ”nödvändiga” eller ”ta ansvar”. Sunt förnuft består i själva verket av en uppsättning kulturella normer och värderingar. Beroende av vilka värderingar man är uppvuxen med kommer också olika begrepp tolkas på olika sätt och därmed leda till olika beteenden.
 
Ju mer homogen en värderingsbas är bland en befolkning eller en grupp, desto mer snarlikt tolkar individer styrsignaler och agerar därmed också relativt enhetligt. Sändare och mottagare har samma chiffernyckel.
 
Det är ett samspel som även gäller det motsatta förhållandet: ju mer heterogen värderingsbasen är i ett samhälle, desto mer spridda kommer tolkningarna av ett specifikt begrepp att vara, vilket också kommer att prägla det individuella agerandet. Med all sannolikhet är det därför svårare att få en heterogen samling individer att agera på ett önskvärt sätt eftersom det önskvärda beteendet helt enkelt tolkas olika. Mottagaren har inte samma chiffernyckel som sändaren och delar den heller inte med de andra mottagarna.
 
Inom ledarskapsfilosofin brukar man tala om ett situations- och individanpassat ledarskap. Det gäller att möta olika individer utifrån deras förutsättningar i stället för att utgå ifrån att one-size-fits-all. Det tål att funderas på om inte det mångfaldssamhälle som Sverige faktiskt är i dag, kräver och förutsätter en annan typ av politisk och byråkratisk signalstyrning jämfört med när Sverige var ett mer homogent land.
 
Kanske har denna pollett – det vill säga behovet av en diversifierad signalstyrning – nu äntligen trillat ned hos våra myndigheter. Under den senaste veckan har såväl statsministern som ansvariga myndigheter sent omsider börjat förtydliga att en rekommendation inte ska tolkas som tips utan i stället som ett starkt påbud från de ansvariga. Man kan bara hoppas.”

En kommentar

  1. Pingback: Rätt av Folkhälsomyndigheten att gå ut med vilka invandrargrupper som drabbas mest — Tobias Hübinette | Skogsnytt