UNT skriver om hotbilden mot landets feministiska och antirasistiska forskare

UNT:s Maria Jernberg intervjuar idag genusvetaren Renita Sörensdotter vid Uppsala universitet som vittnar om den stadigt ökande hotbilden mot landets forskare som ägnar sig åt frågor om genus och jämställdhet, invandrare och minoriteter samt miljön och klimatförändringen från fr a SD:arnas och den nya s k TAN-högerns sida.
 
Själv får jag liksom många andra som ägnar sig åt dessa frågor regelbundet motta hot och trakasserier och inte minst i sociala medier men också via mejl och ibland också via telefon och när jag rör mig i det offentliga rummet och blir igenkänd på allmän plats inklusive på campusområdet och arbetsplatsen och jag har hittills valt att ligga lågt med det jag utsätts för och upplever i relation till och inför mina chefer och kollegor. Det kan f ö fortfarande vara så att jag än så länge är den enda disputerade personen i landet som har lyckats få en högerradikal person fälld för hot, som hotade mig just p g a av att jag arbetar inom högskolevärlden.
 
”Forskare vittnar om ett ökat hat och hot mot dem och deras forskning. Forskningsminister Matilda Ernkrans beskriver läget som allvarligt och efterfrågar en samlad bild av situationen. ”Vi måste förstå det som en del av något större”, menar en genusforskare.”
 
 
”I början av mars bjöd forskningsministern Matilda Ernkrans in till ett samtal om hot mot forskare för att få en bättre bild av läget och vad som kan göras åt utvecklingen. Renita Sörensdotter, forskare på Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet, är en av dem som utsatts för hot.
 
– Det är svårt att säga om hoten ökat eller inte. Jag var utsatt redan för 15 år sedan. Skillnaden nu är att tonen är en annan och att hoten börjat tas på allvar av universitet. Samhällsklimatet är annorlunda och internet har skapat nya sätt att kommunicera, säger hon.
 
Renita Sörensdotter beskriver att hatet och hoten framförallt har formen av många mikroaggressioner som i förlängningen leder till en större rädsla och uppmärksamhet. Hoten brukar öka i samband med framträdande i media och består ofta av mail eller meddelanden till telefonen.
 
– Dödslistor förekommer också. I forum på nätet växer detaljerad information om en person fram, som att du har barn. Då höjs ju obehaget och hotnivån. Mejlen brukar vara anonyma. I dem kan man bli kallad fula ord. Det kan stå att man har fel eller att man ska dö. Oftast kommer hoten från privatpersoner.
 
– Men man vet ju inte vilka kretsar personerna rör sig i. Vi behöver ta reda på mer om vilka mönster som finns och om de är samordnade, säger Renita Sörensdotter.
 
Forskningminister Matilda Ernkrans menar att vissa forskningsfält verkar vara mer utsatta:
 
– De som drabbas mest är forskare inom områdena genus, jämställdhet, migration och klimat.
 
Det är en bild som Renita Sörensdotter delar.
 
– Det finns politiska strömningar som legitimerar att vara sexistisk, rasistisk och klimatförnekande.”
 
(…)
 
”Enligt Renita Sörensdotter så har det blivit vanligare att genusvetare undviker att uttala sig i vissa frågor.
 
– För att stävja den utvecklingen är det viktigt att vi hela tiden gör gemensam sak. Vi behöver prata och dela erfarenheter. Sedan måste det finnas stödfunktioner från universitetet. Hos oss finns nu en större medvetenhet om att vi kan kontakta säkerhetsavdelningen.”
 
(…)
 
”På institutionerna har hotfulla och hatiska mail börjat arkiveras.
 
– Det finns en dubbelhet i det här också. Ju mer man pratar om hot och risker desto mer skapas också en rädsla hos folk. Samtidigt måste man prata om det för annars kan man inte hantera det, säger Renita Sörensdotter.
 
På mötet mellan forskarna och ministern bestämdes att Matilda Ernkrans ska se över lagutrymmet för att ytterligare stärka den akademiska friheten.
 
– Hat och hot mot forskare är helt oacceptabelt. Om kunskap tystas är det ett hot mot demokratin, säger Matilda Ernkrans.
 
Lärosäten runt om i landet vittnar om att hat och hot mot forskare ökar. Säkerhetschefer vid flera universitet uppger att de sett en ökning, men menar att mörkertalet är stort.
 
De flesta hoten uttalas i sociala medier, men även per telefon och vid framträdanden. I fjol dömdes en man för att ha hotat forskaren Tobias Hübinette via hans telefonsvarare.
 
En förklaring till ökningen är den medvind som högerpopulistister har just nu.”