Det är nu antagligen bara en tidsfråga innan även Sverige blir som övriga västvärlden och låter de inhemska, nationella adoptionerna dominera barnavården

Efter den riksuppmärksammade skandalen med den avlidna 3-åriga flickan i Norrköping känner Adoptionscentrums f d ordförande adoptivföräldern Ulf Kristersson inte oväntat att han har rejält med medvind i frågan om Sveriges 1000-tals fosterbarn och institutionsplacerade barn i stället ska adopteras (naturligtvis inhemskt och inom landet) och antagligen är det bara en tidsfråga innan så sker för även på barnavårdsområdet sticker Sverige då ut i ett västvärldsperspektiv:
UL.jpg
 
Sverige är numera ett av de allra sista länderna i västvärlden där de internationella, utomeuropeiska adoptionerna fortfarande är fler än de inhemska, nationella adoptionerna och åtminstone under de senaste 20 åren har just Ulf Kristersson påpekat detta och krävt att de inhemska, nationella adoptionerna måste öka kraftigt i antal.
 
Idag är nämligen fler fr a unga vuxna majoritetssvenskar ofrivilligt barnlösa än någonsin tidigare i svensk historia p g a att de är singlar, icke-heteros, har en funktionsnedsättning eller är i 40-årsåldern samtidigt som uppemot 15-20 000 barn per år är föremål för barnavårdsinterventioner av alla de slag – fosterhemsplaceringar, institutionsplaceringar, stödfamiljer och dygnsvårdsplaceringar o s v.
 
De allra flesta av de barn som numera är föremål för barnavården har idag utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund: I alltför många miljonprogramsområden blir då uppemot 20% av vårdnadshavarna till samtliga barn som bor i miljonprogramsområdet ifråga årligen orosanmälda.
 
Detta innebär kort och gott att det finns ett rejält utbud av barn med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena som potentiellt skulle kunna adopteras liksom en rejäl efterfrågan på barn att adoptera bland fr a unga vuxna majoritetssvenskar som idag är ofrivilligt barnlösa.
 
”Trots socialnämndens varningar fick den familjehemsplacerade flickan flytta hem till sin biologiska mamma, efter en dom i kammarrätten. I slutet av januari hittades 3-åringen död.
 
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson vill nu se en ny social reform.
 
– Barnens rätt till trygghet och permanent uppväxt måste väga tyngre än föräldrarnas vilja att få tillbaka sina barn, säger han.”
 
 
”Moderatledaren tycker att det i huvudsak är socialtjänstlagen och LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) som bör ses över.
 
– Jag vet att det här är svåra saker, det finns ingen som tar barn från föräldrar lättvindigt. Men har man väl tvingats göra det då kan man inte alltid ha fokus på att föräldrarna ska ha tillbaka sina barn. Fokus bör vara på vad som är bäst för barnet. Man äventyrar barns säkerhet och trygghet på det här sättet. Det är välkänt problem som alla som jobbar med de här frågorna känner till. Men det skulle kunna gå att förändra genom att barnens rätt till trygghet och permanent uppväxt väger tyngre än föräldrarnas vilja att få tillbaka sina barn, säger han.
 
I ett Facebookinlägg resonerar Ulf Kristersson för att fler barn borde få adopteras av sina fosterfamiljer. I dag ska socialnämnden överväga om omhändertagandet av barnet fortfarande behövs minst en gång var sjätte månad.
 
”För mig är det uppenbart att Sverige behöver tänka om. Mer stabilitet, mer permanens och mindre flyttande mellan olika familjer. Större respekt för fosterfamiljernas svåra jobb. Fler barn borde också få permanenta nya hem och riktiga familjer, genom nationella adoptioner.””