Om dagens Flip the script-konferens i Göteborg

Presenterar idag på Flip the script-konferensen på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg om min kommande bok ”Från färgade barn i det vita folkhemmet till hederssvenskar i det nya mångfalds-Sverige” som handlar om hur den internationella adoptionen och de utlandsadopterade har bidragit till att lägga grunden till vår tids syn på ras och svenskhet.
FTS.jpg
 
Boken utgörs av en studie av 1960-talets adoptionsdebatt som samtidigt också var Sveriges sista offentliga debatt som explicit handlade om (relationen mellan) ras och svenskhet. Det teoretiska ramverk som genomsyrar min förståelse av 1960-talets adoptionsdebatt betraktar 1960-talet och närmare bestämt det symboltyngda året 1968 som vattendelaren och brytpunkten mellan två på ytan diametralt olika sätt att betrakta och behandla ras på – å ena sidan det explicita rastänkande som präglade stora delar av 1900-talets Sverige och å andra sidan det färgblinda antiras-tänkande som sedermera har kommit att utvecklas till dagens svenska (färgblinda) antirasism.
 
Det undersökta materialet består av texter i vid mening och varav den övervägande delen utgörs av ca 6-700 artiklar hämtade ur dagstidningar, vecko- och månadsmagasin samt ur andra typer av tryckta periodiska skrifter men också av ett antal bokpublikationer i form av handböcker, debattböcker, antologier, diktsamlingar, romaner och utredningar. Vidare tillkommer också ett antal riksdagsmotioner och riksdagsdebatter, ett antal radio- och tv-inslag samt ett antal enkätundersökningar.
 
Studien försöker svara på följande frågeställningar: Hur har debatten om internationell adoption och utlandsadopterade relaterat till och knutits samman med diskussionen kring invandring, mångfald och integration samt kring ras, svenskhet och vithet? Vilka förändringar och förskjutningar går det att skönja över tid vad gäller hur frågor som rör internationell adoption och utlandsadopterade har bidragit till framväxten av de samtida svenska rasrelationerna samt till dagens syn på vilka som ingår i svenskheten och räknas som svenskar eller ej?
 
10.00 – Maria Dexborg inleder dagen
10.15 – Vicente Mollestad och Priyangika Samanthie
11.00 – Stulen Identitet (Maria Fredriksson)
11.45 – Chileadoption.se (Bonnie Berggren, Torun Hansson och Veronica Kaplan D’Arrò)
12.15 – lunch
13.30 – Tobias Hübinette
14.15 – Madeleine Björk
15.00 – diskussion
15.45 – avslutning
 
Arrangörer: Johanna Lundqvist, Amanda Medina & Teresa Maria Vallejos Limachi
Konferencier: Maria Dexborg
Lisa Wool-Rim Sjöblom står för FTS-illustrationen
 
#FTSkonferensen2019 #adoptionlanguagematters
 
Maria Dexborg är en människorättsaktivist som arbetar mot rasism och diskriminering. Hon är bl a vice ordförande för Afrosvenskrnas Forum för Rättvisa. Maria är adopterad från Sri Lanka.
 
Vicente Mollestad är konstnär och aktivist. Utöver att han skriver om adoption är han också grundare av Network of Bolivian Adoptees. Vicente är adopterad från Bolivia.
 
Priyangika Samanthie har varit aktiv i adoptionsdebatten under det senaste året, och arbetar nu på en bok om utlandsadoption samt med en dokumentärfilm. Priyangika är adopterad från Sri Lanka.
 
Maria Fredriksson är rösten bakom kontot Stulen Identitet – problematisering av adoption. Hon kämpar enträget för att stärka adopterades röster. Maria är adopterad från Korea.
 
Chileadoption.se är den förening som bildades efter att Chile som stat har börjat efterforska det stora antalet illegala adoptioner som skedde under militärdiktaturen. Chileadoption.se representeras idag av Bonnie Berggren, Torun Hansson och Veronica Kaplan D’Arrò.
 
Tobias Hübinette är lärare, forskare, skribent och föreläsare i frågor som rör ras, vithet, adoption, adopterade, Asien och asiater. Tobias är adopterad från Korea.
 
Madeleine Björk valdes till lyssnarnas sommarvärd i P1. Hon driver ett adoptionskritiskt Instagramkonto. Madeleine är adopterad från Korea.
 
Flip the script (FTS) startades av adopterade i USA som en motreaktion mot en alltför ensidig och förhärligande berättelse om adoption. En uteslutande positiv bild av adoption bidrar till minskat utrymme för nyanser och framför allt till minskat utrymme för adopterades röster. FTS togs till Sverige av Jyothi Swahn och den första konferensen hölls 2016 i Stockholm. Det är av yttersta vikt att adopterade själva får sätta agendan för adoptionspolitiska frågor och lyfta andra perspektiv än de som råder och dominerar.
 
Den svenska adoptionskritiken ses ännu som någonting kontroversiellt och det är svårt att nå en bredare publik. På grund av det starka motstånd som aktivister möter har diskussionerna ofta förts i separatistiska rum, men för att kunna åstadkomma förändring måste den allmänna opinionens syn på adoption ändras i grunden. Årets tema rör Ordens makt. I Sverige saknas nämligen ord för att förklara och beskriva många av de problem som adopterade möter i vardagen. Den som har makt över orden har makt över historien. Det är dags att ta tillbaka makten – det är dags att Flip the script!

En kommentar

  1. Pingback: Om dagens Flip the script-konferens i Göteborg | Skogsnytt