Idag för 172 år friköptes och frigavs de sista svenskarna slavarna på Saint-Barthélemy

Idag för 172 år sedan den 9 oktober 1847 friköptes de sista 165 av de totalt 523 afrikanska och svarta slavarna i den dåvarande svenska kolonin Saint-Barthélemy i Karibien. Den svenska garnisonen sköt salut dagen till ära medan de friköpta och därmed frigivna slavarna undertecknade ett brev som skickades till unionskungen Oscar I av det Förenade kungariket Sverige-Norge där de tackade för att han hade ”…lyft oss från en ställning som enbart varor och djur och upphöjt oss till mänsklig värdighet; för beviljande av rätten att följa våra egna viljor och söka vår egen lycka; från befriandet från det hinder och den förnedring av den mänskliga naturen som det avskyvärda slaveriet innebär.”
slavhandel-svensk.jpg
 
Från och med 1834 hade Storbritannien börjat avskaffa slaveriet i de flesta av sina kolonier över haven och efter brittiska påtryckningar om att även Sverige borde följa Storbritanniens exempel så väcktes en liberal opinion för detta i Sverige. I september 1840 inlämnade den berömde värmlänningen, författaren, forskaren och riksdagsledamoten Erik Gustaf Geijer, som tidigare hade varit konservativ men blivit liberal, en motion till riksdagen som var den första motionen som krävde att slaveriet skulle avskaffas på Saint-Barthélemy.
 
Geijers motion hörsammades och frågan bereddes i ett utskott som fyra år senare 1844 presenterade en plan för att efter brittisk modell frige de svenska slavarna i etapper genom att etappvis friköpa dem från deras ägare med skattemedel. Frågan kom sedan att bordläggas då ingen av de fyra stånden som på den tiden utgjorde ”partierna” i riksdagen först ville skjuta till tillräckliga medel för detta men ett år senare 1845 kom de ändå till beslut och 1846 tillsattes en statlig kommitté som värderade och friköpte samtliga slavar på ön och som bestod av tre tjänstemän och två av de svenska bosättarna och slavägarna. En efter en friköptes därefter 358 slavar men framåt hösten 1846 återstod ännu 165 slavar men då var kommitténs pengar slut. Då beviljade riksdagen nya medel och till slut kunde alla slavar friköpas vilket då fullbordades den 9 oktober 1847.