Om en SIFO-undersökning från 1962 som i praktiken undersökte den svenska rashierarkin

Hittade precis nyss Sveriges antagligen allra första enkätundersökning rörande rashierarkier i Sverige och (majoritets)svenskars attityder till olika utomeuropeiska utseendetyper:
OKAT.jpg
 
I december 1962 tillfrågade det dåtida opinionsundersökningsinstitutet SIFO 1120 barnlösa kvinnor runtom i landet om hur de ställde sig till internationell adoption med anledning av att en debatt då pågick i den dåtida svenska offentligheten rörande om det var lämpligt att Sverige och svenskarna skulle börja adoptera utomeuropeiska barn eller ej.
 
Uppenbart är väl att de allra flesta föredrog att adoptera ett inhemskt (majoritets)svenskt barn på den tiden liksom att det förelåg rätt så stora skillnader mellan de som var yngre (15-44 år) och de som var äldre (45-75 år) men (ras)hierarkin var ändå tydlig:
 
Barn från den s k MENA-regionen som i enkätundersökningen representerades av algeriska barn föredrogs framför barn från Sydasien vilka i undersökningen förestods av indiska barn och därefter (och sist) kom de nordost/sydostasiatiska och de subsahariska afrikanska barnen.