Nu är den s k ”white flight”-effekten ett faktum även i Göteborgs stad och denna sommar kommer att gå till (när)historien som den tidpunkt då SD:arnas s k ”folkutbytesdiskurs” slog igenom med full kraft

Tidigare handlade den s k ”white flight”-effekten om att majoritetsinvånarna lämnade (eller undvek att flytta till – d v s den s k ”white avoidance”-effekten) miljonprogramsområdena men numera handlar den s k ”white flight”-effekten om att majoritetsinvånarna lämnar storstadskommunerna och de mellanstora kommunerna:
 
Nu är det helt uppenbart att denna sommar kommer att gå till (när)historien som den tidpunkt då SD:arnas s k ”folkutbytesdiskurs” slog igenom med full kraft i s k ”mainstreammedia” eller i de s k ”gammelmedierna” för nu ”duggar” verkligen nyheterna tätt om den s k ”white flight”-effekten:
 
Medan antalet utrikes födda och fr a andelen invånare med utländsk bakgrund hela tiden ökar i fr a storstadskommunerna och i de mellanstora kommunerna så minskar antalet inrikes födda och fr a andelen majoritetsinvånare i samma städer och kommuner vilka alltmer flyttar ut till de mindre kommunerna och särskilt gäller det de unga vuxna majoritetssvenskarna som har barn liksom möjligen även de äldre majoritetssvenskarna.
 
Tidigare handlade den s k ”white flight”-effekten om att majoritetsinvånarna övergav miljonprogramsområdena men nu handlar den s k ”white flight”-effekten uppenbarligen om att lämna hela kommuner såsom t ex Stockholms stad och Göteborgs stad men också mindre kommuner såsom Filipstad.
 
Medan de inrikes födda minskar i antal för 17:e året i rad i Göteborgs stad så växer stadens befolkning numera enbart p g a ett nytillskott av invånare med utländsk bakgrund vilka antingen invandrar Göteborg eller föds i Göteborg (d v s de sk ”andrageneration:arna”).
 
”De svenskfödda flyttar ut, och utrikesfödda flyttar in. Det visar siffror som SVT:s Uppdrag granskning tagit fram. Utvecklingen har sett ut likadant sedan 2002, men de senaste åren har de svenskfödda utflyttarna blivit ännu fler.”
 
 
total arbetslöshet i Göteborg 16-64 år 2019: 5,6%
arbetslöshet bland inrikes födda 16-64 år 2019: 3,8%
arbetslöshet bland utrikes födda 16-64 år 2019: 15,4%
 
andel med utländsk bakgrund i Göteborg (inräknat även de som har en utrikes född förälder) den 31 december 2018: 45,1%
0-4 år: 52,2%
5-14 år: 52,3%
15-24 år: 50,3%
25-34 år: 46,6%
35-44 år: 38,1%
 
andel grundskoleelever som var berättigade till modersmålsundervisning i Göteborg under läsåret 2018/19: 45,8% (d v s av alla göteborgare som är mellan 7-15 år så uppgav över 45% av deras vårdnadshavare att barnen talade ett annat språk än svenska i hemmet för ett år sedan)