Nu börjar arbetslösheten att öka och fortfarande är närmare hälften av alla arbetslösa utomeuropéer

Arbetsförmedlingen meddelade nyss att arbetslösheten nu har börjat öka i landet p g a dels en avmattad och svagare högkonjunktur och dels allt färre statligt subventionerade anställningar.

I juli månad uppgick den sammantagna arbetslösheten i Sverige till 6,9% men samtidigt var arbetslösheten bland de inrikes födda fortsatt extremt låg – 3,7% – och bland de infödda majoritetssvenskarna var den än lägre än så: Sannolikt låg arbetslösheten under juli månad på mellan 2-2,5% bland majoritetsinvånarna då många av de inrikes födda som är arbetslösa är s k ”andrageneration:are” med utomeuropeisk bakgrund.

I juli månad var arbetslösheten bland kvinnor f ö högre än arbetslösheten bland män för första gången sedan hösten 2011 även om skillnaden var liten – 6,9% jämfört med 6,8%.

Bland de utrikes födda i landet låg arbetslösheten under juli månad på 19% och lejonparten av alla utrikes födda som var arbetslösa i juli var fortsatt utomeuropéer:

47,4% av samtliga arbetslösa i riket i juli månad var födda utanför Europa
57,8% av samtliga arbetslösa i riket i juli månad var utrikes födda
81,9% av samtliga utrikes födda som var arbetslösa i juli månad var födda utanför Europa

Mellan 25-30% av samtliga invånare i landet som är födda i Afrika och Asien var arbetslösa i juli månad.