1968 ansåg 56,2% av dåtidens svenska riksdagsledamöter att judarna var en egen ras och 22,2% motsatte sig adoption av icke-vita barn

För den som (liksom jag) fascineras av hur ras, invandrare och minoriteter upplevdes och uppfattades i 1960-talets Sverige (som då var ett av västvärldens mest rasligt homogena länder) och av 1960-talets (majoritets)svenskar och som (liksom jag) ser att dåtidens attityder ”ekar” i dagens debatt om ras, invandrare och minoriteter:
67388408_10156601718370847_6226723923656966144_n.jpg
 
1968 genomfördes en enkätundersökning bland dåtidens svenska riksdagsledamöter som resulterade i följande svar (sammanlagt deltog 301 riksdagsledamöter från samtliga dåtida riksdagspartier i studien):
 
Bör Sverige påverka invandrarna att återvända till sina hemländer i händelse av en lågkonjunktur?
nej: 67,8%
ja: 27,6%
Min kommentar: På 1960-talet handlade invandringen till Sverige till största delen om nordiska och europeiska arbetskraftsinvandrare vilka ”kom och gick” utifrån den svenska arbetsmarknadens behov och det ingick inte i ”planen” att de skulle stanna kvar permanent i Sverige.
 
Kommer rasfördomarna i Sverige att öka om invandringen av färgade ökar framöver?
nej: 25,9%
ja: 70,4%
Min kommentar: ”Färgade” var dåtidens beteckning på icke-vita och föreställningen att ”rasfördomarna” ökar om en viss minoritet invandrar har en lång ”tradition” just i Sverige och var t ex ett av huvudargumenten mot att ta emot judiska flyktingar innan Andra världskrigets utbrott.
 
Är färgade invandrare lika välkomna som icke-färgade invandrare?
nej: ?
ja: 74,5%
 
Bör svenskar ha full frihet att få adopterade färgade barn?
nej: 22,2%
ja: 74%
Min kommentar: På 1960-talet rasade en debatt om Sverige och svenskarna skulle adoptera icke-vita barn eller ej.
 
Kommer ett ännu större antal invandrare i landet att utgöra ett försvars- och säkerhetsproblem?
nej: 58,8%
ja: 36,9%
Min kommentar: Idén om att ”utlänningarna” som befann sig på svenskt territorium utgjorde ett säkerhetshot mot Sverige byggde bl a på 1900-talets erfarenheter av politiska flyktingar i landet och på att det neutrala Sverige under Andra världskriget hade varit något av en slags spionernas och agenternas paradis.
 
Uppvisar finländarna en högre brottsfrekvens än svenskarna?
nej: 47,2%
ja: 37,9%
Min kommentar: Finländarna var på 60-talet den absolut största invandrargruppen i landet och föreställningen om att invandrarna är mer brottsbenägna än majoritetsbefolkningen var stark redan då och luftades bl a även under krigsåren när judiska flyktingar ibland framställdes som mer brottsbenägna än svenskarna.
 
Finns det någon latent antisemitism i Sverige?
nej: 70,4%
ja: 21%
 
Utgör judarna en egen ras i Sverige?
nej: ?
ja: 56,2%
Min kommentar: Fortfarande på 1960-talet tänkte många i Sverige i ras och i s k raser.
 
Är det önskvärt att judarna assimileras i Sverige?
nej: 20,5%
ja: 60,8%
Min kommentar: Ännu på 1960-talet upplevdes judarna bredvid romerna och samerna som den minoritet som skilde sig allra mest från majoritetsinvånarna och föreställningen om att både minoriteterna och invandrargrupperna skulle assimileras var mycket stark i 1960-talets Sverige.
 
Några år tidigare (1964) svarade f ö 450 svenska ungdomar (gymnasister) följande på frågan om de någon gång i livet hade interagerat med och talat med:
en svart amerikan: 5-10%
en indier: 5-10%
en same: 5-6%
en subsaharisk afrikan: 2-3%
en japan eller kines: 0,2-0,5%