Ny rapport om invandrares hälsa visar att hälsan försämras i takt med antalet vistelseår i Sverige

En ny rapport från Folkhälsomyndigheten som undersöker den både fysiska och psykiska hälsan bland landets utrikes födda visar att invandrares hälsa försämras rejält efter att ha bott i Sverige i fem år (eller mer än så) och orsakerna tros vara att många invandrare marginaliseras:
62396296_10156509920955847_1582608419653681152_n.jpg
 
– Så kallade välfärdssjukdomar som diabetes, högt blodtryck, nedsatt tandhälsa, övervikt och fetma är långt mer vanligare bland utrikes födda som har bott i Sverige i fem år eller mer jämfört med invandrare som har bott här under en kortare tid än fem år.
 
– Ensamkommande ungdomar har i högre utsträckning erhållit psykiatrisk vård jämfört med andra unga som har kommit till Sverige tillsammans med sina föräldrar liksom jämfört med inrikes födda.
 
– Personer som är födda i Norden (utom Sverige) har högre dödlighet i vanliga cancerformer och sjukdomar i cirkulationsorganen än personer från andra länder, medan dödligheten är lägre bland dem som är födda i Europa (utom Norden).
 
– Arbetslöshet, låg utbildningsnivå, fattigdom och sämre ekonomiska förutsättningar påverkar hälsan negativt. Utlandsfödda har generellt långt sämre livsvillkor än inrikes födda när det gäller utbildningsnivå, arbetslöshet, bosättningsform och sämre ekonomi vilket påverkar hälsan negativt.
 
– Personer som är födda i övriga Norden har i större utsträckning en riskkonsumtion av alkohol än personer från andra delar av världen. Män har också i högre utsträckning en riskkonsumtion av alkohol jämfört med kvinnor, oavsett födelseregion.
 
– Bland kvinnor är daglig tobaksrökning vanligast bland personer som är födda i Norden (utom Sverige) och Europa, och minst vanligt bland dem från Sverige och utanför Europa. Bland män är andelen dagliga tobaksrökare allra högst bland personer som är födda utanför Europa och lägst i gruppen inrikes födda.

En kommentar

  1. Pingback: Nyhetshelgen #86 – Krigsförklaringen, uppskjuten dom, coronaförvirring | Ingrid och Maria