En liten påminnelse så här på 1 maj om att delar av den gamla svenska ekonomiska eliten var pro-nazitysk

Har på s k förekommen anledning och passande nog just på 1 maj läst ut Niklas Stenlås klassiska avhandling ”Den inre kretsen. Den svenska ekonomiska elitens inflytande över partipolitik och opinionsbildning 1940-1949” från 1998 som handlar om den svenska industrins och näringslivets inre krets och elit och hur den kom att formera sig om en organiserad kraft i det svenska samhällslivet åren innan och efter Andra världskriget som en reaktion på den på den tiden ständigt växande och fr a segrande svenska arbetarrörelsen som fortfarande kunde vara rejält radikal i ekonomiska frågor ända fram tills 1950-talet.
Namnlöst2.jpg
Stenlås avhandling tar avstamp i ett ”hemligt” möte som avhölls på Kungl. Operan i Stockholm den 22 april 1942 och det som intresserar mig är så klart inte bara att alla de namn som Stenlås omnämner (och som denne hänger ut skulle vi väl säga idag) naturligtvis stod rejält till höger utan också att många av dem dessutom var aktivistiska på olika sätt och inte minst pro-nazityska och i vissa fall t o m kopplade till den svenska extremhögern i vid mening. Detta gällde då bl a följande personer som pekas ut i Stenlås avhandling:
Namnlöst4.jpg
Ivar Anderson som hade en bakgrund i Sveriges nationella förbund (SNF) och bibehöll kontakten med SNF även under krigsåren
Axel Bergengren som var medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland (RST)
J Sigrid Edström som var medlem i RST och även erhöll den nazityska medaljen Tyska Örnens Orden
Torsten Hèrnod som var medlem i den nazityska Tyska Handelskammaren
Axel Ax:son Jonsson som var medlem i Svensk-tyska föreningen (STF)
Carl F. Tranchell som hade en bakgrund i SNF och var medlem i RST
Ernst Wehtje som var medlem i RST
Namnlöst6.jpg
Även åtskilliga av de namn som omnämns i figur 4.2 och 4.3 hade en liknande bakgrund och utan att överdriva så går det att påstå att mötet på Operan i april 1942 lade grunden till den motoffensiv från högerns och socialgrupp ett:s sida mot arbetarrörelsen och socialismen som bl a innebar mycket stora ekonomiska bidrag till högerpressen och högerpartierna och vars infrastruktur fortfarande till stora delar gör sig gällande (d v s de nätverk, stiftelser och organisationer som bildades därefter gäller delvis än idag).
Namnlöst7.jpg