Ny rapport om vårdkonsumtionen bland invånare med flyktingbakgrund

En ny rapport och registerstudie från Västra Götalandregionen som undersöker vårdkonsumtionen bland de invånare i Västra Götaland som sedan 1990-talet har invandrat som flyktingar eller som anhöriginvandrare till flyktingar (och varav merparten har utomeuropeisk bakgrund eller bakgrund på Balkanhalvön) jämfört med hur vårdkonsumtionen ser ut bland den övriga befolkningen visar bl a följande (och med all sannolikhet så går det att utgå ifrån att resultaten från Västra Götalandregionen mer eller mindre gäller för hela riket) vad gäller den undersökta gruppen som generellt är ung och som domineras av män med låg utbildningsnivå och låg inkomstnivå:
Sluten.jpg
 
– en överlag påtagligt högre vårdkonsumtion
– bland ensamkommande ungdomar är risken att få en PTSD-diagnos 29 gånger högre än bland ungdomar utan flyktingbakgrund
– barn och unga med flyktingbakgrund har en högre förekomst av karies och får oftare sina tänder utdragna än barn och unga utan flyktingbakgrund
– bland vuxna med flyktingbakgrund är risken för PTSD 7 gånger högre än bland vuxna utan flyktingbakgrund
– risken att diagnosticeras för fetma, diabetes, högt blodtryck, kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt är fördubblad bland invånare med flyktingbakgrund jämfört med invånare utan flyktingbakgrund
– vuxna med flyktingbakgrund har uppvisar fler besök i primärvården (35% fler besök än bland vuxna utan flyktingbakgrund), fler besök hos läkare (62% fler besök än bland vuxna utan flyktingbakgrund) samt fler besök vid akutmottagning (53% fler besök än bland vuxna utan flyktingbakgrund)
– invånare med flyktingbakgrund hade en högre risk att utveckla ett flertal psykiatriska diagnoser jämfört med invånare utan flyktingbakgrund såsom dissociativa syndrom (förlust av integration mellan minnen och medvetandet av det förflutna), anpassningsstörningar och reaktion på svår stress (40% högre risk), sömnstörningar (40% högre risk) och psykossjukdom (30% högre risk)
Ensam.jpg
 
Rapporten indikerar m a o att de invånare i landet som har invandrat som flyktingar eller som anhöriginvandrare till flyktingar har en kraftigt försämrad hälsa och både kroppsligen och psykiskt sett och dessutom konstaterar rapporten att denna grupp sannolikt inte får den vård den behöver i Sverige.