De svenska partierna och det svenska rastänkandet under 1900-talets första hälft

På s k ”förekommen anledning” har jag idag gått igenom ett urval svenska valmanifest och partiprogram som emanerar från dåtidens s k ”mainstreampartier” (d v s inte från dåtidens höger- eller vänsterradikala partier) och som direkt eller indirekt handlade om ras mellan 1920-44 och närmare bestämt om det som tidigare kallades ”folkstammen”, ”folkmaterialet” och ”folkkroppen” o s v och som då var uttryck som var mer eller mindre liktydiga med föreställningen om den s k nordiska rasen och helt enkelt med de infödda majoritetssvenskarna och som det verkar så var det dåvarande Centerpartiet som oftast återkom till denna typ av rastänkande som kopplades till att:
 
1, få stopp på den svenska massutvandringen som gjorde att det s k svenska folket höll på att förblöda och på sikt försvinna då det fr a var de som var i s k fruktsam och s k arbetsför ålder som utvandrade (bl a tillsattes den mycket omfattande Emigrationsutredningen för att lösa detta problem som till slut ledde till demokratins införande samt välfärdsstatens grundande och efter 1930 ebbade därför utvandringen ut i och med att Sverige gradvis blev ett drägligare land att leva i)
 
2, få upp födelse- och fruktsamhetstalen som var mycket låga i Sverige ända fram tills 1930-talets slut och bl a på grund av massutvandringen och ett stort kvinnoöverskott och som också gjorde att det s k svenska folket höll på att decimeras och tyna bort (bl a förbjöds preventivmedel och barnbidrag infördes)
 
3, stoppa invandringen av s k främmande och s k ”undermåliga” s k ”raselement” så att de inte skulle s k ”rasblanda” sig med de infödda majoritetssvenskarna (bl a infördes en invandringslag, som skärptes flera gånger, för att förhindra s k ”rasblandning” med s k ”rasfrämlingar”)
 
4, värna om de s k ”mervärdiga” bland de infödda majoritetssvenskarna till förmån för de s k ”mindervärdiga” som på olika sätt skulle förhindras att reproducera sig och att få ett bra liv då de ansågs förstöra den s k ”folkstammen”, ”folkmaterialet” och ”folkkroppen” medan de förstnämnda omvänt skulle uppmuntras att reproducera sig och t o m belönas för det samt ges och erbjudas ett bra liv med bra bostäder, bra utbildning, bra vård o s v (hela denna besatthet vid att s k ”rensa” och ”rena” den s k ”folkstammen” från s k ”mindervärdiga” och s k ”förädla” den s k ”folkkroppen” genom att hela tiden öka andelen s k ”mervärdiga” resulterade till slut i skapandet av världens mest avancerade och även dyraste välfärdsstat)
 
Citat ur ett urval partiprogram och valmanifest 1920-44:
 
Jordbrukarnas riksförbund, 1920 års partiprogram
Den svenska folkstammen skyddas mot rasförsämring genom motstånd mot alla för familjelivet nedbrytande tendenser och energiskt arbete för folkhälsans höjande, genom åtgärder för utvandringens hämmande och hinder emot invandring av icke önskvärda folkelement.
 
Frisinnade landsföreningen, 1921 års partiprogram
Det väsentliga syftet med arbetstidslagstiftningen, folkmaterialets skyddande mot industrialismens vådor, bör fortfarande tillgodoses.
 
Allmänna valmansförbundet, 1924 års valmanifest
Den svenska högern ser i den självägande jordbruksbefolkningens bevarande och tillväxt en omistlig förutsättning för folkstammens sundhet och samhällets styrka.
 
Bondeförbundet, 1928 års valmanifest
Den svenska folkstammen måste i övrigt skyddas mot rasförsämring. Motstånd bör resas mot alla familjelivet nedbrytande krafter. Ett energiskt arbete fordras för folkhälsans höjande. Invandring till Sverige av undermåliga folkelement måste förhindras.
 
Bondeförbundet, 1933 års partiprogram
Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling. Ett energiskt arbete måste bedrivas för folkhälsans höjande och vårt folk skyddas mot degenererande inflytelser.
 
Folkpartiet, 1934 års partiprogram
Allt, som leder till folkstammens försämring och sedernas urartning, motarbetas.
 
Allmänna valmansförbundet, 1936 års valmanifest
Snabba och verksamma åtgärder till skydd för det svenska folkmaterialets bestånd.
 
Bondeförbundet, 1936 års valmanifest
Vår näringspolitik bör fullföljes och utvecklas i sådan riktning, att utkomstmöjligheterna inom olika verksamhetsområden öka och möjlighet gives att sysselsätta arbetskraften och skydda folkmaterialet.
 
Socialdemokratiska arbetarepartiet, 1936 års valmanifest
Bostadsförbättringen på landsbygden, arbetet på sanering av städernas slumkvarter samt för rymliga och goda bostäder åt alla, med särskild omtanke om de barnrika familjerna, måste energiskt fullföljas. Goda hem och tryggad försörjning ära förutsättningar för sund familjebildning och folkstammens uppehållande.
 
Bondeförbundet, 1944 års partiprogram
Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling.
 
Folkpartiet, 1944 års partiprogram
Allt som leder till folkstammens försämring och sedernas urartning motarbetas.
 
Folkpartiet, 1944 års valmanifest
Samhället har förpliktelse att under svåra tider hjälpa betryckta näringar att uppehålla produktion och sysselsättning samt att skydda folkmaterialet för skador.