Arbetslösheten är nu den allra lägsta på 10 år men samtidigt kvarstår de extrema skillnaderna mellan de inrikes födda och utomeuropéerna: Av samtliga arbetslösa är idag 47% födda utanför Europa och av samtliga utrikes födda arbetslösa är hela 81% numera födda utanför Europa

Den svenska ekonomin är uppenbarligen fortsatt ”urstark” (och Sverige är m a o fortfarande ett av världens rikaste länder) – det handlar om den lägsta uppmätta arbetslösheten på 10 år enligt Arbetsförmedlingens färskaste statistik (siffrorna gäller för december 2018):
 
Idag uppgår arbetslösheten till 7% (6,8% bland kvinnorna och 7,1% bland männen) i hela riket (och ungdomsarbetslösheten till 8,7%) men samtidigt fortsätter de astronomiska skillnaderna i arbetslöshet att kvarstå mellan den inrikes födda befolkningen och utomeuropéerna.
 
arbetslöshet bland inrikes födda i december 2018: 3,7% (och varav alltför många tyvärr är s k ”andrageneration:are” med utomeuropeisk bakgrund)
 
arbetslöshet bland utrikes födda i december 2018: 20%
 
Av samtliga arbetslösa i landet är hela 47% födda utanför Europa (d v s utomeuropéerna utgör snart hälften av samtliga arbetslösa i landet) och av samtliga arbetslösa som är utrikes födda är hela 81% födda utanför Europa (d v s utomeuropéerna dominerar numera fullständigt arbetslösheten bland invandrarna).
 
Invånarna födda utanför Europa utgör idag kring 10% av den svenska totalbefolkningen och den absoluta majoriteten av dem är påtagligt unga eller t o m mycket unga, d v s de allra flesta av utomeuropéerna är i s k arbetsför ålder och inte över 65 år medan höga procentandelar av de infödda majoritetsinvånarna idag är rätt så ”till åren” – en majoritet av majoritetssvenskarna är över 50 år gamla (och vilket f ö antagligen åtminstone delvis förklarar varför hela 10% av alla förvärvsarbetande majoritetssvenska män innehar en chefsposition – SIC!) och åtskilliga av dem står redan och sedan rätt länge tillbaks utanför arbetslivet då de är över 65 år.
 
Tyvärr står mycket höga procentandelar av de invånare i landet som är födda utanför Europa samt av de som är inrikes födda med föräldrar som är födda utanför Europa (d v s de s k ”andrageneration:arna” med utomeuropeisk bakgrund) helt utanför det svenska arbetslivet och förekommer därmed inte ens i ovanstående arbetslöshetsstatistik, d v s de är inte inskrivna hos Arbetsförmedlingen, de är inte aktivt arbetssökande och de ingår inte i några arbetsmarknadsåtgärder.
 
Den svenska skillnaden i arbetslöshet mellan de inrikes födda invånarna (och de facto majoritetsinvånarna) och de utrikes födda invånarna (och de facto utomeuropéerna) är uppenbarligen och tyvärr även i fortsättningen den utan jämförelse absolut största i något i-land och i något västland på jorden och så har det tyvärr varit åtminstone ända sedan 2000-talet medan det ”normala” under större delen av 1900-talet var att de utrikes födda (d v s invandrarna) förvärvsarbetade i långt högre grad än de inrikes födda (d v s majoritetssvenskarna).