Ny studie om de egenföretagande kvinnorna med utomeuropeisk bakgrund

Nationalekonomerna Mats Hammarstedt och Chizheng Miao presenterar en ny studie om de egenföretagande utomeuropeiska kvinnorna i Sverige i SvD:
 
”Resultaten visar bland annat att företagare med ursprung i länder utanför Europa i högre grad än inrikes födda företagare har anställda i sina företag.”
 
Studien visar bl a att bland vissa utomeuropeiska grupper så är andelen egen-och småföretagare extremt hög samt att landets egen- och småföretagare med utomeuropeisk bakgrund tenderar att anställa i högre grad än de majoritetssvenska egen- och småföretagarna och när de förstnämnda anställer så tenderar de att anställa personer med utomeuropeisk bakgrund till skillnad från de majoritetssvenska egen- och småföretagarna.
 
Särskilt gäller detta kvinnliga egen- och småföretagare med utomeuropeisk bakgrund vilka särskilt tenderar att anställa kvinnor med utomeuropeisk bakgrund. Kvinnor med utomeuropeisk bakgrund är då annars den allra mest utsatta och marginaliserade gruppen inom det svenska arbetslivet. ”Omvänt” så har endast 2% av alla majoritetssvenska egen- och småföretagare en kvinna med utomeuropeisk bakgrund bland sina anställda.
 
 
”Det är känt att utrikes födda personer, och inte minst utrikes födda kvinnor, möter andra problem och hinder i sitt företagande än inrikes födda personer. Exempelvis visar forskning från Linnéuniversitetet att utrikes födda företagare från länder utanför Europa i högre grad än andra upplever att de diskrimineras av kunder, leverantörer och banker. Vidare har kvinnliga företagare födda i länder utanför Europa ofta låga inkomster och löper högre risk än andra att tvingas upphöra med sitt företagande.
 
Detta förtar dock inte det faktum att de utrikes födda kvinnliga företagare som är framgångsrika i sitt företagande också anställer personal. Därigenom skapas inte sällan arbetstillfällen för andra utrikes födda kvinnor. I en studie från Linnéuniversitetet, finansierad av Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse, framkommer att framgångsrika kvinnliga invandrarföretagare med utomeuropeisk bakgrund faktiskt bidrar till integrationen genom att de anställer andra kvinnor med utomeuropeisk bakgrund.”
 
(…)
 
”Bland företag som ägs av kvinnor med ursprung i Mellanöstern eller Afrika hade runt 20 procent av de företag som hade anställd personal minst en kvinna med utomeuropeisk bakgrund anställd i företaget. Bland företag ägda av utrikes födda kvinnor födda i länder i Asien (förutom Mellanöstern) hade över 40 procent av de företag som hade anställda minst en kvinna med utomeuropeisk bakgrund anställd i företaget. Som jämförelse kan nämnas att andelen företag med minst en kvinna med utomeuropeisk bakgrund som anställd uppgick till runt 4 procent bland kvinnliga företagare födda i Sverige. Bland företag ägda av män födda i Sverige uppgick denna andel till mindre än 2 procent.
 
Vidare framkommer i undersökningen att såväl kvinnliga som manliga företagare med utomeuropeisk bakgrund i högre grad än andra företagare även anställer nyanlända, relativt lågutbildade, personer med utomeuropeisk bakgrund.”

En kommentar

  1. Pingback: Så viktigt och tipstack till Tobias Hübinette – Bredberg Katarina: Socialdemokrat, S-kvinna, S Tro Solidaritet + pedagogikstuderande