En tredjedel av alla utomeuropéer som har ett arbete har en tidsbegränsad anställning

32% eller närmare en tredjedel av alla utomeuropéer som överhuvudtaget har ett arbete (d v s utöver de cirka 25% utomeuropéer som är arbetslösa och utöver de cirka 25% utomeuropéer som står helt utanför arbetsmarknaden och ej ingår i arbetskraften överhuvudtaget och därför vare sig finns med i statistiken över de arbetslösa eller i statistiken över de förvärvsarbetande) har ett tidsbegränsat arbete och de flesta av dem arbetar även deltid, d v s de är vikarier, timanställda, provanställda, praktikanter, säsongsarbetare eller projektanställda (och många ingår och deltar i olika former av s k arbetsmarknadspolitiska åtgärder) och tyvärr är denna procentsiffra än högre bland de utomeuropeiska kvinnorna. Bland inrikes födda gäller siffran 13,63% och en hög andel av dessa är s k ”andrageneration:are” eller unga vuxna – d v s de allra flesta majoritetssvenskar i arbetsför ålder som är över 25-30 år gamla och av båda könen har idag en fast heltidstjänst. Tidigare under stora delar av 1900-talet var höga procentandelar av de majoritetssvenska kvinnorna tidsbegränsat anställda men idag verkar utomeuropéerna ha övertagit deras position som den s k reservarbetskraften (och än mer som utgörande det s k prekariatet) på den svenska arbetsmarknaden.

 

https://arbetet.se/2018/05/16/var-femte-utrikesfodd-har-en-otrygg-anstallning

 

 

Namnlöst.jpg