Om enkätundersökningar bland minoritetsgrupper

Inför Politikerveckan i Järva som publiceras nu en enkätundersökning som har genomförts bland de boende i området och som samtidigt sägs den första någonsin som enbart frågar invånarna i Järva hur de upplever och uppfattar sin situation, sitt liv och sin framtid:
 
 
Även om Novus undersökning innehåller flera intressanta resultat såsom t ex att 37,5% av invånarna i Järva sympatiserar med SAP medan endast 10% sympatiserar med SD och vilka i flera fall också känns igen i BRÅ:s nationella trygghetsundersökning så har Novus tyvärr inte frågat om något annat än kön och ålder (och vilket i stort sett alla svenska enkätundersökningar gör – många svenska undersökningar frågar dessutom också om klass utifrån frågor om arbete och utbildning och alltmer också om könsidentitet och sexuell läggning) och vilket gör att det i nuläget är omöjligt att säga om det t ex handlar om sverigefinnar, majoritetssvenskar, muslimer, latinamerikaner, asiater eller afrosvenskar som t ex känner sig mest otrygga, känner minst förtroende för polisen eller oroar sig allra mest för sin eller sina barns framtid:
 
Själv deltog jag i att utforma och analysera en enkätundersökning bland de boende i Järva som genomfördes i våras och som utöver kön och ålder också frågade om bl a trosuppfattning och där det därför gick att urskilja specifika subgrupper då invånarna i Järva i praktiken är en extremt heterogen population som mer eller mindre inbegriper människor som härstammar från hela världen inklusive även 10-15% majoirtetssvenskar.
 
I undersökningen som jag var delaktig i framgick det bl a att hela 73,6% av invånarna i Järva identifierar sig med islam när de får kryssa i en världsreligion (OBS – det betyder inte på något sätt att alla de som kryssade islam är utövande muslimer – många är säkerligen icke-utövande och även ateister) liksom att 44,9% uppgav att de hade någon slags subsaharisk afrikansk bakgrund.
 
Det framgick även vidare att tyvärr ej fler än 8,3% av de som hade någon form av bakgrund i subsahariska Afrika och endast 22,6% av de som hade någon form av bakgrund i MENA-regionen var medlemmar i en förening samt att 28,9% av den förstnämnda gruppen och oroväckande hela 46,9% av den sistnämnda gruppen svarade nej på frågan ”du har samma livsmöjligheter i livet som andra” medan 23,4% respektive 31,3% också svarade nej på frågan ”din tro och religion respekteras” och slutligen svarade tyvärr även 34,8% av Afrika-gruppen och 31,3% av MENA-gruppen nej på frågan ”du har samma rättigheter och lika värde som andra”.