Överutbildningsproblematiken för de utrikes födda med en eftergymnasial utbildning är fortsatt stor

Igår meddelade SCB i skuggan av den stora partisympatiundersökningen att hela en femtedel av alla utrikes födda i landet lever med en varaktigt låg ekonomisk standard jämfört med 6% av de inrikes födda och minus alla tyvärr alltför många fattiga s k ”andrageneration:are” så innebär det att ej mer än kring 3% av alla infödda majoritetssvenskar är riktigt fattiga mer eller mindre permanent och vilket sannolikt är en ”normalandel” av vilken befolkning som helst i ett s k (över)utvecklat land som Sverige (d v s de som är missbrukare, s k utslagna, s k psykiskt sjuka, s k funktionsnedsatta o s v utgör nog kring 3% i alla s k senmoderna och västerländska samhällen i världen) och idag publicerar SCB en rapport som enbart handlar om samtliga utrikes (och inrikes) födda invånare i landet som har en avslutad eftergymnasial utbildning och en uttagen högskoleexamen bakom sig och som visar att överutbildningsproblematiken är fortsatt mycket stor bland landets invånare med utländsk bakgrund medan omvänt åtskilliga infödda majoritetssvenskar tvärtom är underutbildade för de övre LO-, TCO- och SACO-jobb som de innehar.
 
Endast 0-1% av alla inrikes födda som har en eftergymnasial utbildning bakom sig innehar ett yrke som kräver inga eller låga formella utbildningskrav (LO:s lägre skikt och därunder) att jämföra med mellan 4-9% (beroende på kön och ursprungsregion) bland de utrikes födda som har en eftergymnasial utbildning. Omvänt innehar mellan 4-8% (beroende på kön och ursprungsregion) av de utrikes födda som har en eftergymnasial utbildning en chefsposition (de är mellanchefer eller högsta chefer) att jämföra med mellan 9-16% av de inrikes födda som har en eftergymnasial utbildning.
 
Av utrikes födda i åldrarna 25–64 år och med en eftergymnasial utbildning bakom sig förvärvsarbetade 75% år 2015 att jämföra med över 90% av de inrikes födda och endast 1% (EN PROCENT) av de inrikes födda med en eftergymnasial utbildning var arbetslösa. Allra bäst går det för de som är födda i övriga Norden och inom EU medan andelen förvärvsarbetande som är födda utanför Europa och som har en eftergymnasial utbildning ligger på mellan 67-69% medan 9-10% av dem är arbetslösa att jämföra med en arbetslöshet på 2-3% bland de utrikes födda som är födda i övriga Norden och inom EU och som har en eftergymnasial utbildning.
 
Den allra högsta förvärvsfrekvensen för utrikes födda med en eftergymnasial utbildning hittas bland de som mer eller mindre helt har växt upp i Sverige (den s k 1,5-generationen) och som har en helt och hållet svensk utbildning bakom sig och som har bott och levt permanent i landet i minst 20 år eller mer men inte ens de når upp till samma andel förvärvsarbetande som gäller för de infödda majoritetssvenskarna vilka sannolikt som ”folkslag” betraktat är det ”folkslag” på jorden som har arbete och som förvärvsarbetar i allra högst utsträckning överhuvudtaget just nu.
 
Särskilt utrikes födda som är utbildade civilingenjörer, naturvetare och ekonomer har svårt att erhålla ett jobb som motsvarar deras examen, utbildning och kompetens trots att det råder en skriande och närmast katastrofal brist på fr a civilingenjörer och ekonomer just nu och vilket gör att många tvingas anställa infödda majoritetssvenskar som är underutbildade för att täcka vakanserna.
 
Bland utrikes födda med en civilingenjörsexamen arbetar exempelvis knappt 70% inom yrken som kräver högskolekompetens medan de övriga 30 procenten arbetar i ett yrke med lägre kvalifikationskrav, står utanför arbetsmarknaden, studerar eller är arbetslösa. Bland inrikes födda civilingenjörer har omvänt 95 procent ett yrke vars kompetenskrav matchar civilingenjörsutbildningen.
 
Även utrikes födda som är lärarutbildade och som är utbildade sjuksköterskor har svårt att hitta ett jobb som just lärare och sjuksköterskor trots att bristen på pedagoger och sjuksköterskor just nu är ”all time high” p g a den rådande högkonjunkturen och p g a att mängder av infödda majoritetssvenska lärare och sjuksköterskor just nu går i pension.