Arbetslösheten bland utomeuropeisk bakgrund-invånarna fortsätter att öka: 1200% skillnad i arbetslöshet gentemot majoritetssvenskarna

Medan den svenska arbetsmarknaden skriker allt högre och alltmer desperat efter att nyanställa i det närmaste en masse (då den s k kompetensförsörjningsbristen just nu och under de kommande åren blir alltmer extrem inom ett snabbt ökande antal LO-, TCO- och SACO-yrken p g a fortsatt stora pensionsavgångar) så ökar nu arbetslösheten i landet för första gången på fyra år trots rådande högkonjunktur och den s k urstarka svenska ekonomin enligt de nya siffror som Arbetsförmedlingen publicerar idag p g a att arbetslösheten fortsätter att skjuta i höjden bland utomeuropeisk bakgrund-invånarna:
 
Idag är 4% av alla inrikes födda invånare arbetssökande medan över 22% av alla utrikes födda invånare är arbetslösa och översatt till utomeuropeisk bakgrund (då åtskilliga s k ”andrageneration:are” ingår i inrikes födda-kategorin) så innebär det att ca 2,5% av landets infödda majoritetssvenskar är arbetslösa (dessutom fortsätter arbetslösheten bland majoritetssvenskarna att minska) medan över 30% av landets utomeuropeisk bakgrund-invånare är arbetslösa och denna astronomiska skillnad som översatt i procent innebär surrealistiska 1200% är den utan konkurrens absolut största och högsta i hela västvärlden och i hela i-världen liksom i Europa.
 
Utomeuropeisk bakgrund-invånarna dominerar nu med råge landets samtliga arbetssökande, d v s över 50% av alla arbetslösa i s k arbetsför ålder har idag utomeuropeisk bakgrund.
 
Tyvärr är situationen i praktiken tyvärr än värre än vad dagens publicerade siffror visar då höga (tvåsiffriga) procentandelar av landets utomeuropeisk bakgrund-invånare helt och hållet står utanför arbetslivet – d v s de är inte ens arbetssökande och finns därmed inte ens i arbetslöshetsstatistiken och alltför många av dem uppbär inte ens bidrag och hittas därmed inte heller i statistiken över de som emottar bidrag och offentliga transfereringar av olika slag (d v s de är s k ”nolltaxerare” och lever sannolikt på partners, familjemedlemmar och storfamiljssläktingar liksom att många av dem försörjer sig inom en s k svart kontantekonomi).