Ny PISA-rapport om grundskoleelevernas välbefinnande

OECD:s och PISA:s nya rapport om hur eleverna mår (”students’ well-being”) som publicerades (och lanserades) igår och som undersöker hur fr a 15-åringarna mår i 28 olika länder inklusive i Sverige visar bland annat att Sverige är ett av de länder där de socioekonomiskt svaga eleverna samt de utrikes födda eleverna i mindre grad känner tillhörighet i skolan jämfört med de socioekonomiskt starka eleverna och majoritetseleverna. Denna andel och skillnad har tyvärr ökat sedan 2003 och framför allt mellan 2012-15.
 
Särskilt de utrikes födda eleverna känner en låg grad av tillhörighet i skolan i Sverige liksom i Makedonien, Brasilien, Lettland, Island, Norge, Schweiz och Spanien samtidigt som de s k ”andragenerations”-eleverna känner en större tillhörighet i skolan jämfört med de förstnämnda (d v s jämfört med de s k ”förstageneration:arna”). Ungefär var femte svensk elev känner sig idag utanför i skolan och 17,9% svarade ja på frågan om de har utsatts för mobbning ”minst ett par gånger i månaden”.
 
Rapporten visar också att Sverige är ett av de länder bredvid Storbritannien, Australien, Kanada, Qatar, Förenade Arabemiraten och Singapore där de utrikes födda eleverna i högre grad svarar att de kommer att försöka skaffa sig en högskoleutbildning jämfört med majoritetseleverna.
 
För övrigt är Sverige det land bredvid Taiwan där den allra högsta procentandelen av eleverna svarar att de mår dåligt utan Internet (kring 80%) jämfört med under 20% i exempelvis Estland och Slovakien. Rapporten pekar slutligen även ut att särskilt i Sverige och i de nordiska länderna så är flickorna och de socioekonomiskt svaga eleverna mer oroliga inför ett prov jämfört med pojkarna och de socioekonomiskt starka eleverna.