Kring 65% av alla barn och unga som är föremål för vård utanför hemmet har utländsk bakgrund

Idag har jag fått de senaste siffrorna som finns att tillgå från Socialstyrelsen rörande antalet barn och unga som var föremål för någon form av vård utanför hemmet år 2014 liksom andelen av dem som hade någon form av utländsk bakgrund:
 
Totalt förekom närmare 30 000 barn och unga i ”systemet” under 2014 vare sig de omhändertogs under året eller redan var föremål för vård utanför hemmet innan dess och av dessa hade kring 65% eller kring två tredjedelar någon form av utländsk bakgrund inräknat de utrikes födda samt de som var födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar. Denna procentsiffra ska då ställas mot att kring 30% av alla barn och unga hade någon form av utländsk bakgrund 2014, d v s det handlar om en mer än fördubblad överrepresentation.
 
Idag går det nog tyvärr och med visst fog att anta att procentandelen kan ha stigit till över 70%.