Uppdaterade siffror om antalet adopterade och antalet surrogatbarn

Nya siffror om antalet adopterade (både utlandsadopterade och svenskadopterade och både styvbarnsadopterade och fosterbarnsadopterade och både s k främmande- och släkting- eller närståendeadopterade) liksom om antalet surrogatbarn:
 
Totalt antal (juridiska) adoptioner som genomförts mellan den 1 januari 1918 – 31 december 2016: 138 811 (många av de 138 811 adopterade har naturligtvis hunnit avlida och framför allt gäller det de inrikes födda)
 
av de adopterade var
 
49 711 utrikes födda med två adoptivföräldrar (adopterade av heterosexuella par med några få undantag)
7163 utrikes födda med en adoptivförälder (adopterade av ensamstående av båda könen men i huvudsak av ensamstående kvinnor)
(totalt 56 874 utrikes födda adopterade)
 
samt
 
39 047 inrikes födda med två adoptivföräldrar (inklusive både s k främmandeadoptioner och fosterbarnsadoptioner)
 
42 890 inrikes födda med en adoptivförälder (adopterade av styvföräldrar av båda könen och i mindre utsträckning av ensamstående)
(totalt 81 937 inrikes födda adopterade)
 
År 2016 genomfördes totalt 1779 adoptioner av inrikes födda barn (och varav de allra flesta var styvbarns- och fosterbarnsadoptioner och endast ett 30-tal utgjordes av s k främmandeadoptioner) samt 850 adoptioner av utrikes födda barn och varav 259 adopterades via adoptionsorganisationerna. De övriga 591 adoptionerna bestod av en blandning av (i huvudsak släkting)adoptioner som regelbundet äger rum inom olika invandrargrupper men också av surrogatbarn som adopteras av den icke-genetiska föräldern, d v s en s k närståendeadoption.
 
Sedan 2000-talets mitt har ett ökande antal surrogatbarn invandrat till landet och närståendeadopterats (surrogatbarnen ”dyker upp” och ”spökar” i både i invandrings- och i adoptionsstatistiken): Det finns inga exakta siffror på det totala antalet surrogatbarn som just nu finns i landet men bara år 2012 ankom 38 surrogatbarn enbart från Indien och antalet surrogatbarn kan idag uppgå till mellan 500-1000 invånare.