LO:s omsvängning i låglönefrågan baserar sig delvis på PIAAC-undersökningen som säger att utomeuropéerna inte håller måttet

LO:s historiska omsvängning i låglönejobbfrågan bygger på en rapport som släpptes igår och som inte bara konstaterar att landets invånare med utländsk bakgrund och framför allt med utomeuropeisk bakgrund numera helt och hållet dominerar arbetslöshetsstatistiken (och fullständigt oproportionellt dessutom): Medan endast 2-3% av de infödda majoritetssvenskarna är arbetslösa så är 25-35% av utomeuropéerna det och medan 100 000-tals infödda majoritetssvenska pensionärer just nu jobbar p g a den skriande arbetsbristen och kompetensförsörjningsbristen (bl a långt över en tredjedel av alla majoritetssvenska 67-åringar) så står 100 000-tals utomeuropéer helt och hållet utanför arbetsmarknaden överhuvudtaget (d v s de är inte ens arbetssökande).
 
LO:s rapport grundar sig dock inte bara på ovanstående (för landets alla utomeuropéer) katastrofsiffror utan även på den PIAAC-undersökning (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) som Långtidsutredningen gjorde ett stort nummer av för ett tag sedan och som i stort sett säger att utomeuropéernas rätt så rejäla misslyckande på den svenska arbetsmarknaden (t ex har endast 10-15% av alla kvinnor med bakgrund i Afrika och Asien ett fast heltidsjobb) beror på deras egna tillkortakommanden.
 
Sverige är nämligen det i-land och det västland i PIAAC-undersökningen där befolkningen överlag uppvisar mycket goda färdigheter i läsning, räkning och problemlösning – svenskarna är helt enkelt i det närmaste bäst i världen enligt dessa mått tillsammans med invånarna i Finland, Nederländerna och Norge. Dock är Sverige samtidigt det land där utländsk bakgrund-invånarna och fr a utomeuropeisk bakgrund-invånarna uppvisar mycket lägre färdigheter i läsning, räkning och problemlösning jämfört med den infödda majoritetsbefolkningen.
 
Medan endast kring 5% av de infödda majoritetssvenskarna uppvisar stora svårigheter i läsning, räkning och problemlösning så gör långt över en tredjedel av utländsk bakgrund-invånarna det och det är inte utan att det går att påstå att Långtidsutredningen som gjorde ett stort nummer av PIAAC-undersökningen på ett avgörande sätt dels har friskrivit majoritetssvenskarna från diskriminering (samtidigt nämner LO:s rapport från igår dock att diskriminering också förekommer på den svenska arbetsmarknaden utöver dessa skillnader i s k produktivitetspotential) och dels har lett fram till den just nu helt dominerande idén bland landets majoritetsinvånare att invånarna med bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika och att invånarna i miljonprogramsområdena helt enkelt inte hållet måttet (de kan inte läsa eller skriva en mer avancerad text, de kan inte räkna och de kan inte lösa problem o s v) och att det därför inte är konstigt att Sverige är det i-land och det västland där skillnaden mellan att ha ett jobb och att inte ha ett jobb är som allra störst mellan landets majoritets- och minoritetsinvånare – d v s rakt på sak – det är helt enkelt deras eget fel att de inte jobbar (medan majoritetssvenskarna snarare jobbar ihjäl sig och t o m jobbar ända uppemot 70-årsåldern).