Tyvärr ökar det dödliga våldet och otryggheten bland utomeuropeisk bakgrund-invånarna och i miljonprogramsområdena

Tyvärr är det nog så att det dödliga våldet (d v s antalet invånare som med säkerhet har dödats av andra invånare per år) som under många år minskade nu ökar igen: Hela 110 personer föll offer för dödligt våld förra året (2016) att jämföra med ”endast” ett 80-tal per år under 2010-talets första hälft. I siffran ingår enbart människor som har dödats av andra människor, d v s inte människor som har dödats av djur, växter eller andra arter eller människor som har dödats av maskiner.

Tyvärr har en oproportionerligt hög andel av de invånare som dödas utomeuropeisk bakgrund och tyvärr har en oproportionerligt hög andel av de invånare som dödar utomeuropeisk bakgrund.

Tyvärr är det nog även så att det dödliga våldet också delvis förklarar den extremt höga överdödligheten bland landets ”andrageneration:are” med utomeuropeisk bakgrund: Bland de manliga ”andrageneration:arna” som har någon form av bakgrund i Afrika, Asien eller Latinamerika i åldrarna 20-39 år ligger överdödligheten på osannolika och surrealistiska 40-45%.

Tyvärr kan nog det kraftigt växande antalet UVAS:are i landet förklara en stor del av ovanstående statistik: De allra flesta som går ut grundskolan/högstadiet/9:an utan fullständiga betyg är tyvärr barn och ungdomar med utomeuropeisk bakgrund som bor i miljonprogramsområdena och tyvärr hamnar de allra flesta av dem i kategorin UVAS (andel unga som varken arbetar eller studerar), d v s de varken studerar eller arbetar överhuvudtaget och idag utgör denna grupp över 160 000 invånare och för varje år som går så ökar antalet UVAS:are stadigt (tyvärr). Bara i Stor-Stockholm är uppemot 25-30% av samtliga invånare som är födda i Afrika, Asien eller Latinamerika i ålderskategorin 16-29 år redan s k UVAS:are och dessutom tillkommer tusentals s k ”andrageneration:are” med utomeuropeisk bakgrund vilka också tyvärr numera är UVAS:are i Stor-Stockholm. Vidare saknar hela 81% av de UVAS:are som är födda i Afrika, Asien och Latinamerika helt och hållet någon som helst inkomst, d v s de är helt enkelt s k ”nolltaxerare”. Tyvärr är andelen UVAS:are bland barnen, ungdomarna och de unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund än högre i Stor-Göteborg och i Stor-Malmö än i Stor-Stockholm.

Tyvärr förklaras nog åtminstone delar av ovanstående statistik med det faktum att ej mer än 2,5-3% av landets majoritetssvenskar numera är arbetslösa att jämföra med långt över 30% av landets invånare med utomeuropeisk bakgrund – d v s arbetslösheten är mer än 1000 (tusen) procent högre bland invånarna med någon form av bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika än bland majoritetssvenskarna.

Tyvärr är det också så att de som känner sig allra mest otrygga är landets invånare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund och landets invånare i miljonprogramsområdena: Hela 30% av de utrikes födda (d v s ”förstageneration:arna”) känner sig otrygga och därefter kommer de s k ”andrageneration:arna” (20%) och slutligen majoritetssvenskarna (17%). Dessutom är det bland invånarna i landets miljonprogramsområden som känslan av otrygghet är som allra mest påtaglig. Vad gäller att vara orolig för att utsättas för fysiska överfall och misshandel så svarar vidare hela 19% av de s k ”andrageneration:arna” att de är det och dessutom uppger hela 21% av de utrikes födda att deras känsla av otrygghet har en hög påverkan på deras beteende (vanor, rutiner, att överhuvudtaget gå utanför hemmet och röra sig på offentlig plats o s v) jämfört med 13% av majoritetssvenskarna.

Tyvärr är det nog så att alla de 100 000-tals som just nu ”är på väg åt SD-hållet” (och så klart alla 100 000-tals SD:are) och som säger att våldet eskalerar samt att otryggheten i miljonprogramsområdena ökar dramatiskt tyvärr nog har rätt i just denna fråga.

Tyvärr är det nog slutligen så att att landets 100 000-tals antirasister och antifascister om och om igen upprepar att våldet och otryggheten minskar, och vilket visserligen stämmer för landets majoritetssvenskar, hjälper nog tyvärr inte invånarna med utomeuropeisk bakgrund, invånarna i miljonprogramsområdena och det tyvärr alltför snabbt växande antalet UVAS:are.