Arbetslösheten bland landets utomeuropéer uppgår till över 31% och väntas öka än mer

Idag kom Arbetsförmedlingen med ännu en rapport som inte är särskilt upplyftande för landets utomeuropéer och landets miljonprogramsområden och som tyvärr offentliggör rena katastrofsiffror för landets invånare med bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika:

 16299506_10154355429605847_8606627447287620597_n.jpg

Medan övriga västvärlden fortfarande slickar sina sår efter 2008 års finanskris och samtidigt som merparten av alla övriga västländer fortfarande tampas med en s k massarbetslöshet som också inkluderar höga andelar av majoritetsbefolkningen så har den svenska arbetslösheten sjunkit UTAN UNDANTAG i hela 38 månader PÅ RAKEN och vilket torde vara västvärldsrekord och kanske rekord överhuvudtaget i ett s k avancerat västerländskt lands arbetsmarknadshistoria – d v s den svenska ekonomin och den svenska arbetsmarknaden är starkare än någonsin just nu mätt utifrån arbetslöshets- och förvärvsfrekvensstatistiken.

Under samma 38 månader (och tyvärr även innan dessa 38 månader), d v s mitt under rådande högkonjunktur när de s k ekonomiska hjulen har snurrat som aldrig förr och när antalet lediga jobb och vakanser är fler än någonsin och när nästan alla yrken (med några få undantag) från LO via TCO till SACO numera är bristyrken (d v s det saknas helt enkelt s k anställningsbara och arbetsföra att nyanställa inom rikets gränser p g a de stora pensionsavgångarna som i huvudsak rör majoritetssvenskarna) så har samtidigt arbetslösheten bland landets utomeuropéer ökat stadigt för att inte säga dramatiskt och förvärvsfrekvensen bland desamma har antingen stått stilla eller endast ökat marginellt.

Idag uppgår arbetslösheten bland alla inrikes födda till 4,4% och eftersom åtskilliga s k ”andrageneration:are” tyvärr är arbetslösa så motsvarar det i praktiken en arbetslöshet på 2,5-3% bland landets majoritetssvenskar och vilket i sin tur i praktiken betyder att full sysselsättning råder, d v s det finns knappt ens några fler att ”ta av” bland majoritetssvenskarna i arbetsför ålder (16-64 år), d v s det finns knappt någon majoritetssvensk s k reservarbetskraft kvar att ”plocka av” vare sig för den offentliga eller den privata sektorn.

Bland invånarna som är födda i övriga Norden och i Europa ligger arbetslösheten på 10,2% medan den uppgår till osannolika 31,3% bland invånarna som är födda i Afrika, Asien och Latinamerika och oavsett utbildningsnivå är arbetslösheten tyvärr betydligt högre bland utomeuropéerna än bland majoritetssvenskarna.

arbetslösa 16-64 år ”rakt av”

födda i Sverige: 4,4% (OBS: de s k ”andrageneration:arna” utgör här åtminstone 1,5% om inte mer än så)

födda i övriga Norden och i Europa: 10,2% (i huvudsak numera Central- och Östeuropa)

födda i Afrika, Asien och Latinamerika: 31,3% (OBS: arbetslösheten bland landets invånare med bakgrund i Afrika och Asien är än högre än så och dessutom ytterligare än högre än så bland kvinnorna med bakgrund i Afrika och Asien)

arbetslösa 16-64 år bland de som endast har förgymnasial utbildning:

födda i Sverige: 10,2% (OBS: de s k ”andrageneration:arna” utgör här en mycket hög andel av de som inte har klarat att gå ut högstadiet och 9:an med gymnasiebehörighet alternativt av de som har hoppat av gymnasiet utan att fullgöra en gymnasieexamen)

födda i övriga Norden och i Europa: 21,6% (i huvudsak numera Central- och Östeuropa)

födda i Afrika, Asien och Latinamerika: 54% (OBS: detta är rena katastrofsiffran)

arbetslösa 16-64 år bland de som har gymnasial utbildning:

födda i Sverige: 4,6%

födda i övriga Norden och i Europa: 10,1% (i huvudsak numera Central- och Östeuropa)

födda i Afrika, Asien och Latinamerika: 24,4%

arbetslösa 16-64 år bland de som har eftergymnasial utbildning:

födda i Sverige: 2,7% (i praktiken innebär det i det närmaste full sysselsättning)

födda i övriga Norden och i Europa: 7,5% (i huvudsak numera Central- och Östeuropa)

födda i Afrika, Asien och Latinamerika: 22,6% (OBS: arbetslösheten är m a o kring 300% högre bland utomeuropéerna med högskoleutbildning än bland majoritetssvenskarna med högskoleutbildning)

Vidare är långtidsarbetslöshet mycket vanligare bland utomeuropéerna (och därmed att vara bidragsberoende) än bland majoritetssvenskarna och bland de som har bakgrund i övriga Norden och Europa, d v s när majoritetssvenskar väl blir arbetslösa så hittar de ett nytt jobb mycket snabbare än vad utomeuropéerna gör. Faktum är att närmare hälften av utomeuropéerna tyvärr har varit arbetslösa under en längre tid och för varje år som går så minskar tyvärr deras chanser att överhuvudtaget få in en fot på arbetsmarknaden.

Antalet arbetslösa utomeuropéer har dessutom mer än trefaldigats under de senaste 10 åren och idag utgör utomeuropéerna i praktiken snart 50% (d v s HÄLFTEN) av landets alla arbetslösa inräknat både de s k förstageneration:arna och ”andrageneration:arna”.

Det som gör det hela än mer tragiskt är att utomeuropéerna överlag är unga medan majoritetssvenskarna överlag är äldre, d v s någonstans är det trots allt värre att vara arbetslös som ung vuxen utomeuropé än att vara det som majoritetssvensk i 60-64 års ålder.

År 2018 förväntas slutligen antalet arbetslösa utomeuropéer att öka mycket kraftigt i antal när alla de 10 000-tals som kom till landet under det s k flyktingkrisåret börjar söka jobb och tyvärr troligen kommer att bli (långtids)arbetslösa i alltför hög utsträckning även om det säkert kommer att gå mycket bra för en del av de nyanlända utomeuropéerna.