Att föra statistik om blandade

Många som ”kan” minoritets-Sverige ”på sina fem fingrar” (antar att jag möjligen hör dit) och som är särskilt intresserade av de blandade (antar att jag också hör dit) känner mycket väl till att fram tills 2003 så ingick de invånare som har en inrikes född förälder och en utrikes född förälder (d v s just de blandade) i kategorin ”utländsk bakgrund” men få känner nog till att när den svenska kyrkobokförings- och mantalsskrivningsbaserade befolkningsstatistiken ”vetenskapligfieras”, ”streamline:as” och växer fram mellan ca 1870-1930 så var ett av syftena just att kunna räkna, identifiera och kategorisera alla de invånare i landet som inte räknades som majoritetssvenskar och som ”helvita” ”helsvenskar” och dit hörde naturligtvis de inhemska minoriteterna liksom än mer de som invandrade till landet och vilka benämndes som ”utlänningar” (denna beteckning kvarstod ända fram tills 1969 då kategoribeteckningen ”invandrare” infördes) men också de som var blandade och som det fanns ett intresse av att räkna och föra statistik på (på den tiden var det nästan alltid en fråga om inrikes födda mödrar och utrikes födda fädrer).
16111995_10154301380225847_1832381339_n kopia.jpg
 
1944 kunde därför specifika ”sifferdetaljer” ur den svenska befolkningsstatistiken rapporteras på följande vis i dåtidens press och inte utan med en viss putslustig humor – d v s att antalet blandade födda utom äktenskapet och med en ”utlänning” till far hade ökat i Dalarna sedan 1940 och även om det som synes handlade om mycket små siffror i absoluta tal (en ökning från två sådana barn 1940 till 26 stycken 1943) så ansågs det ha ett (smått humoristiskt) nyhetsvärde mot bakgrund av Dalarnas privilegierade position som svenskhetens ”kärnland” (det sägs ibland att självaste Himmler ska ha sagt, efter att ha förläst sig på de svenska rasforskarnas ymniga s k vetenskapliga studier och publikationer och glott på kartor, tabeller och kurvor som visualiserade svenskarnas kroppsmått och utseendedrag och inte minst dreglat över fotografier på svenska män och kvinnor, att de vackraste exemplaren av den germanska rasen bor vid Siljans stränder). 1944 bör ”utlänningar” i praktiken f ö ha inneburit exempelvis danska judar, baltiska och norska flyktingar samt en och annan kontinentaleuropé.