Sakkunnigutlåtande

Det är inte särskilt klädsamt att skryta vare sig som yrkesperson eller som privatperson men nu är det väl inte jag som gör det utan en professor X vid universitet Y vars sakkunnigutlåtande verkar kunna leda till att jag för första gången i livet nog snart kommer att kunna erhålla en fast heltidstjänst som lektor vid en svensk högskola:
 
Forskning
När det gäller vetenskaplig produktion har Hübinette en gedigen publikationslista bestående av en mängd refereegranskade monografier och artiklar i välrenommerade tidskrifter. Forskningstexterna håller en hög nivå och visar på en stor vetenskaplig bredd. Han är mycket produktiv som forskare och har publicerat flera böcker och vetenskapliga rapporter. Han framstår som en mycket aktiv forskare. Hübinette har stor erfarenhet av att initiera och driva forskningsprojekt och har erhållit finansiering för en mängd olika projekt och uppdrag. Han har ett brett nationellt och internationellt nätverk av och samarbeten med forskare. Han har ansvarat för och medverkat i organiserandet av många konferenser, workshops och seminarieserier mm och är mycket aktiv i att sprida sin forskning även i populärvetenskapliga sammanhang och deltar i den offentliga debatten. Den forskning som Hübinette bedriver har stort vetenskapligt värde och nutida samhällelig relevans såsom frågor om mångfald, identitet, svenskhet och rasism. Hübinette kommer att kunna bidra till att skapa en levande och aktiv forskningsmiljö och delta i relevanta seminarier om han erhåller anställningen.
 
Undervisning
Hübinette har förvärvat god pedagogisk erfarenhet genom flerårig undervisningspraktik i högre utbildning. Han har skapat och initierat nya kurser och har erfarenhet av handledning på grund- och avancerad nivå och god erfarenhet av kursutveckling och kursansvar. Dock saknas erfarenhet av handledning på forskarnivå. Han är enligt många kursvärderingar en mycket kunnig lärare med stor pedagogisk skicklighet som har förmågan att entusiasmera och inspirera studenterna. Han beskrivs som ödmjuk och öppen för olika synsätt och erfarenheter och har en förmåga att få studenterna att känna sig trygga. Flera av utvärderingarna vittnar om att studenterna uppskattar att Hübinette också är mycket väl förberedd, t ex med aktuell forskning och statistik, i undervisningen och de beskriver honom även som mycket professionell och tillmötesgående. Hübinette bedöms därför ha mycket goda kvalitativa meriter och en god kvalitativ skicklighet i sitt pedagogiska arbete. Utöver detta görs bedömningen att Hübinette har den kvantitativa pedagogiska meritering som krävs.
 
Samverkan med det omgivande samhället
Hübinette har en stor mängd uppdrag och engagemang bakom sig. Av speciellt värde bedöms Hübinettes stora intresse för såväl forskning som kommunikation med omvärlden i form av populärvetenskapliga publikationer, föredrag och inslag i medier av olika slag samt engagemang i kulturfrågor vara. Den mycket omfattande meritlistan visar på en stor variation av uppdrag och en omfattande samverkan med det omgivande samhället. Det stora antalet utmärkelser han har fått utanför forskningen visar på en god förmåga att sprida forskningsresultat. Hon (SIC! – antagligen en ren felskrivning) talar flytande svenska och har mycket goda kunskaper i engelska och viss kunskap i koreanska och franska. Hübinette uppvisar även en yrkesmässig bredd utanför akademin och har innehaft (och innehar) flera uppdrag och tjänster både inom och utanför akademin. Slutsatsen är att den sökande mycket väl motsvarar kraven på den kompetens och skicklighet som krävs för att kunna utföra de arbetsuppgifter som tjänsten innebär.