Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att tudelas

Arbetsförmedlingens nya lägesrapport och prognos för den svenska arbetsmarknaden (och därmed för den svenska ekonomin) visar än en gång att arbetslösheten fortsätter att sjunka dramatiskt för majoritetssvenskarna medan den fortsätter att öka lika dramatiskt för utomeuropéerna trots rådande högkonjunktur och vilka redan utgör hälften av alla arbetssökande och troligen kommer att utgöra uppemot två tredjedelar av alla arbetslösa inom bara något år eller två.
 
Samtidigt minskar andelen majoritetssvenskar inom den s k produktiva och arbetsföra delen av befolkningen (16-64 år) stadigt p g a fallande födelsetal och stora pensionsavgångar – bara under de senaste åren har antalet arbetsföra majoritetssvenskar minskat med 130 000 individer (de har fr a gått i pension) medan antalet arbetsföra utrikes födda (och fr a handlar det om utomeuropéer) har ökat med en kvarts miljon individer. Sedan 2000-talets början har 750 000 invånare invandrat till landet och nästan alla har antingen varit under 18 år eller i arbetsför ålder (t ex är uppåt 90% av utomeuropéerna under 45 år gamla) medan omvänt en allt högre andel av majoritetssvenskarna numera inte bara är över 45 utan över 65 år gamla.
 
Samtidigt blir arbetskraftsbristen och den s k kompetensförsörjningsbristen inom ett mycket stort antal yrken (taxichaufförer, byggjobbare, bussförare, kockar, lärare, ingenjörer, läkare, vård- och omsorgssektorn o s v o s v) alltmer påtaglig och trängande, det beräknas att 65 000 nya arbetsföra invandrare måste ”tas in” varje år för att täcka behoven och det har aldrig funnits så många lediga jobb som just nu på länge och vilket gör att lönerna skjuter i höjden och inte minst att majoritetssvenskarna i skrivande stund i det närmaste massmobiliseras och går ”man och kvinna ur huse” (och både ungdomarna och de unga vuxna och de äldre och pensionärerna) för att så långt och så länge det går täcka upp för de fallande födelsetalen och de stora pensionsavgångarna.
 
Idag råder det i stort sett full sysselsättning bland (det stadigt minskande antalet arbetsföra) majoritetssvenskarna och i praktiken är det endast landets snabbt växande utomeuropeisk bakgrund-befolkning (som både är mycket ung och arbetsför och dessutom fortfarande i s k fertil ålder medan uppemot hälften av majoritetssvenskarna redan har passerat den fertila åldern) som kan rädda den svenska arbetsmarknaden och därmed den svenska ekonomin och den svenska välfärden och i förlängningen hela Sveriges framtid under de kommande åren.