Dödligheten är möjligen 30% högre bland de kvinnliga ”andrageneration:arna” och möjligen 45% högre bland de manliga ”andrageneration:arna” med utomeuropeisk bakgrund

Det har länge ryktats (och kanske särskilt bland alla oss som slukar enorma mängder text och siffror per dygn som handlar om det nya Sverige) att landets minoritetsinvånare lever kortare än majoritetsinvånarna och uppvisar en högre dödlighet samt att särskilt de s k ”andrageneration:arna” uppvisar en överdödlighet. Tidigare har det konstaterats att de utlandsadopterade uppvisar en dödlighet som närmast är absurd och därutöver dör alltför många utlandsadopterade (d v s förutom att de dör i förtid) våldsamt liksom för egen hand.
15192690_10154161701290847_4477450249020432812_n.jpg
 
Nu har en färsk SCB-rapport publicerats som behandlar (medel)livslängden i dagens Sverige och som tyvärr konstaterar att dödligheten bland ”andrageneration:arna” är extremt hög i jämförelse med majoritetsbefolkningen samtidigt som dödligheten paradoxalt nog är lägre bland de utrikes födda (d v s den s k ”första generationen”) än bland majoritetsinvånarna. Tyvärr vägrar SCB-rapporten att dela upp mellan olika ursprungskontinenter och ursprungsregioner och det görs inte heller en så stor sak av att dödligheten är så hög bland ”andrageneration:arna” och vilket möjligen beror på etiska skäl – d v s det handlar om en omtanke om ”andrageneration:arna” och deras utrikes födda föräldrar.
 
I ålderskategorin 20-64 år (dv s den s k arbetsföra och produktiva åldern) är dödligheten bland de kvinnliga ”andrageneration:arna” hela 20% högre än bland majoritetsinvånarna och bland de manliga ”andrageneration:arna” handlar det om närmast osannolika 35%.
 
Efter 65 års ålder ökar dock dödligheten bland utrikes födda men den kommer aldrig upp i samma abnorma siffror som de som gäller för ”andrageneration:arna” (d v s de utrikes föddas barn): Bland utrikes födda kvinnor i ålderskategorin 65-89 år är dödligheten 4% högre än bland majoritetsinvånarna och bland utrikes födda män handlar det om en 8% högre dödlighet.
 
Tendensen att det går sämre för ”andrageneration:arna” än för de utrikes födda är ytterst oroväckande då det ”normala” borde vara att det borde gå sämre för de som själva är utrikes födda och som har invandrat i vuxen ålder och inte för ”andrageneration:arna” som är födda och uppvuxna i Sverige och denna tendens verkar vara särskilt påtaglig just i Sverige vilket inte bådar gott inför framtiden och inte minst p g a att de s k ”andrageneration:arna” om några år kommer att gå om och vara fler än de utrikes födda. ”Andrageneration:arna” är t ex oftare lagförda och dömda och sitter oftare i fängelse än de utrikes födda och ”andrageneration:arna” uppvisar dessutom mer extrema fattigdomssiffror än de utrikes födda just i Sverige.
 
Att de utlandsadopterade och ”andrageneration:arna” uppvisar likartade resultat och särskilt gäller det negativa utfall såsom arbetslöshet, utbildningsnivå, bidragsberoende, överdödlighet o s v är likaså både oväntat och oroväckande.
 
Till skillnad från de utlandsadopterade så begår ”andrageneration:arna” samtidigt självmord i långt mindre utsträckning (liksom än mer de utrikes födda) än dessa.
 
Den kraftigt förhöjda överdödlighet som gäller bland landets ”andrageneration:are” och som sannolikt framför allt rör de ”andrageneration:are” som har bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika liksom troligen också på Balkan och vilket i sin tur innebär att det antagligen handlar om en förhöjd dödlighet som närmar sig 30% bland de kvinnliga ”andrageneration:arna” och uppemot 45% om inte mer bland de manliga ”andrageneration:arna” beror m a o inte så mycket på självmord (såsom hos de utlandsadopterade) utan på en kombination av alltifrån de som dör i trafiken och i allehanda ”onödiga” olyckor, de som stupar som krigsfrivilliga i andra länder och de som mördas, skjuts och knivhuggs till döds till de som dör av överdoser och p g a alkohol och droger och de som går bort p g a sjukdomar av allehanda slag p g a att de antingen inte själva har tagit hand om sin egen hälsa eller p g a att de kanske inte ens har erhållit adekvat vård.