Miljonprogramsområdenas skolor uppvisar en högre andel obehöriga lärare än andra skolor

Att 10 000-tals majoritetssvenskar som arbetar inom (de högbetalda och statusfyllda) SACO-yrkena och som innehar yrken som tillhör TCO:s övre skikt är underkvalificerade och underutbildade (d v s de saknar den formella eftergymnasiala utbildning och den högskoleexamen som erfordras) medan 10 000-tals invånare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund är överkvalificerade och överutbildade (d v s de jobbar inom ett yrke som inte motsvarar den formella eftergymnasiala utbildning och den högskoleexamen som de har bakom sig) är idag ett alltför välkänt statistiskt faktum som brukar förklaras med att majoritetssvenskar kan bli både mellanchefer och chefer och arbeta inom högstatusyrken med höga löner tack vare kontakter, nätverk, blodsband o s v.
 
Idag uppmärksammar DN att de skolor som är belägna i s k socioekonomiskt utsatta områden, d v s i landets miljonprogramsområden där den absoluta majoriteten av invånarna har utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund, uppvisar en betydligt lägre procentandel utbildade lärare än de skolor som är belägna i landets mest högutbildade och rika områden.
15281031_10154158422855847_238952823_n
 
 
Detta synnerligen och skriande orättvisa faktum strör ytterligare salt i såren på miljonprogramsområdena vars skolor dessutom redan proportionellt sett tar emot en extremt hög andel av alla nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar vilka i mycket låg utsträckning klarar sig genom grundskolan med fullständiga betyg och omvänt tar de skolor som är belägna i landets mest högutbildade och rika områden emot en mycket liten andel nyanlända och ensamkommande elever.
 
I DN:s reportage säger bl a rektorn för Värner Rydénskolan i Malmö där 95% av eleverna har utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund och där även många ensamkommande och nyanlända barn har placerats samtidigt som andelen utbildade lärare är lägre på Värner Rydénskolan än på andra skolor i Malmö att ”kombinationen är problematisk”. Snarare är situationen fullständigt katastrofal och miljonprogramsområdenas grundskoleelever är mot denna bakgrund i det närmaste dömda på förhand att misslyckas i livet.
 
Det ska också påminnas om att i flertalet av landets skolor som är belägna i miljonprogramsområdena så går ej mer än mellan 45-60% av eleverna ut 9:an med gymnasiekompetens och tyvärr gäller det inte bara de nyanlända och ensamkommande eleverna utan även de som har bott i Sverige under en längre tid liksom tyvärr även den s k ”andra generationen”.
 
Disclaimer 1: Underutbildade och underkvalificerade majoritetssvenskar och majoritetssvenska lärare som saknar formell examen gör med all säkerhet ett fantastiskt jobb och många är säkerligen t o m bättre på det de gör, kan och utför än de som har en högskoleexamen.
 
Disclaimer 2: Även om höga procentandelar av generation efter generation och årskull efter årskull av miljonprogramsområdenas grundskoleelever slås ut och inte klarar att gå ut högstadiet med fullständiga betyg och inte kommer in på gymnasiet så betyder inte det att de per automatik är dömda till ett sämre liv: Naturligtvis går det också att få ett bra liv och att bli lycklig utan att ha klarat grundskolan.