En hög andel av Stockholms unga med utomeuropeisk bakgrund varken arbetar eller studerar

Den svenska huvudstadens totalbefolkning domineras idag av invånare med utländsk bakgrund och alltmer av invånare med utomeuropeisk bakgrund.

 
Stockholms utomeuropeisk bakgrund-invånare är framför allt unga medan Stockholms majoritetssvenskar blir allt äldre och äldre och en växande andel av de majoritetssvenska stockholmarna är idag över 65 år gamla.
 
Idag är en sjättedel (15%) av alla stockholmare mellan 16-29 år födda i Afrika, Asien och Latinamerika och en tredjedel (66%) av samtliga stockholmare som är födda i Afrika, Asien och Latinamerika är idag mellan 16-29 år gamla medan endast några procent är över 65 år gamla. Totalt har idag närmare en tredjedel av alla stockholmare mellan 16-29 år bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika inräknat de s k ”andrageneration:arna”.

Stockholmarna med utomeuropeisk bakgrund är tyvärr samtidigt inte bara kraftigt överrepresenterade bland de arbetslösa och bland de deltids-, tim- och projektanställda som inte har en fast anställning utan även bland den grupp som är den allra mest utsatta och allra mest marginaliserade liksom allra mest fattiga – d v s de s k UVAS:arna/NEET:arna, d v s de som står helt och hållet utanför både arbetsmarknaden och utbildningsväsendet, d v s de som varken arbetar eller studerar och inte heller gör praktik och inte ingår i några arbetsmarknadsåtgärder och endast en liten andel av dem tar emot och är beroende av bidrag och en hög andel av dem har ingen som helst inkomst överhuvudtaget.
 
Idag är en femtedel (20%) av samtliga utrikes födda stockholmare som är mellan 16-29 år gamla så kallade UVAS:are/NEET:are. Den grupp som är allra mest överrepresenterad bland Stockholms UVAS:are/NEET:are är just de som har bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika: Det handlar om uppemot 25-30% av samtliga stockholmare som är födda i Afrika, Asien och Latinamerika i ålderskategorin 16-29 år som är UVAS:are/NEET:are och dessutom tillkommer tusentals s k ”andrageneration:are” med utomeuropeisk bakgrund vilka också tyvärr är UVAS:are/NEET:are. Vidare saknar hela 81% av de UVAS:are/NEET:are som är födda i Afrika, Asien och Latinamerika helt och hållet någon som helst inkomst, d v s de är helt enkelt s k nolltaxerare.
 
Samtliga ovanstående siffror är tyvärr än mer extrema i Göteborg och Malmö, d v s både i Göteborg och i Malmö så är invånarna med utomeuropeisk bakgrund proportionellt sett ännu fler än i Stockholm och tyvärr även än mer marginaliserade, d v s andelen UVAS:are/NEET:are bland ungdomarna och de unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund i Göteborg och i Malmö är än högre än i Stockholm.