Om vilka som ej har en fast anställning

Om prekariatet innebär att inte vara fast anställd liksom att oftast inte heller jobba heltid så är det numera allt tydligare vilka som ingår i denna kategori:

En hög andel inrikes födda och fr a infödda majoritetssvenskar får och har idag en fast anställning medan andelen som är tidsbegränsat anställda och vilka ej har en fast anställning omvänt ökar bland de utrikes födda och fr a och generellt bland landets invånare med utomeuropeisk bakgrund: Idag har 15% av alla inrikes födda en tidsbegränsad anställning och fr a gäller det de unga vuxna medan 25% av alla utrikes födda som har ett jobb har en tidsbegränsad anställning.

I praktiken innebär det att borträknat de unga vuxna majoritetssvenskarna så har ej mer än runt 10% av alla infödda majoritetssvenskar som har ett arbete en tidsbegränsad anställning medan uppemot en tredjedel av alla invånare med utomeuropeisk bakgrund som har ett jobb ej är fast anställda. Dessutom är de infödda majoritetssvenskarna i mycket hög utsträckning heltidsanställda medan särskilt invånarna med utomeuropeisk bakgrund i hög grad är deltidsanställda.