Om landets s k NEET:are

Samtidigt som arbetslösheten bland ungdomar och unga vuxna fortsätter att rasa och just nu är lägre än på många år så är de ungdomar och unga vuxna som varken arbetar eller studerar (de s k NEET:arna eller UVAS:arna) fler än någonsin tidigare:

 
 
Hela 165 000 ungdomar och unga vuxna mellan 16-29 år varken arbetar eller studerar just nu, ingen av dem uppbär någon arbetslöshetsersättning och en mycket hög andel av dem erhåller inga bidrag och är i praktiken s k ”nolltaxerare”, d v s de redovisar ingen skattepliktig årsinkomst överhuvudtaget.
 
Tyvärr har den absoluta majoriteten av landets 165 000 NEET:are eller UVAS:are utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund – procentandelar som saknar behörighet till gymnasiet och som gick ut grundskolans årskurs 9 vårterminen 2016:

inrikes födda elever med två inrikes födda föräldrar (d v s majoritetssvenska elever): ca 2-3%
inrikes födda elever med två utrikes födda föräldrar (d v s s k ”andragenerationen”-elever): ca 8-9%
utrikes födda elever som har invandrat före skolstart: 11,2%
utrikes födda elever som har börjat skolan i årskurs 1-5: 16%
utrikes födda elever som har börjat skolan i årskurs 6-9: 70%
utrikes födda nyanlända elever: 96,4%

Bland alla invånare i landet som just nu är mellan 16-29 år gamla har idag 40 procent utländsk bakgrund motsvarande 580 000 ungdomar och unga vuxna och uppemot 20-25 procent av dem har utomeuropeisk bakgrund.