Juli månads arbetslöshetssiffror – utomeuropéerna alltmer marginaliserade

Juli månads arbetslöshetssiffror:
 
inrikes födda med gymnasieutbildning: 4,3%
inrikes födda utan gymnasieutbildning: 9,6%
kommentar 1: I kategorin inrikes födda ingår även de s k ”andrageneration:arna” vilka är kraftigt överrepresenterade både bland de som saknar arbete generellt och bland de som saknar gymnasieutbildning specifikt liksom även bland de som har gymnasieutbildning och ändå saknar arbete.
 
utrikes födda med gymnasieutbildning: 16,7%
utrikes födda utan gymnasieutbildning: 43,5%
kommentar 2: Den absoluta majoriteten av de utrikes födda som saknar arbete har utomvästerländsk bakgrund och tyvärr är samma grupp även kraftigt överrepresenterad bland de som har gymnasieutbildning och ändå saknar arbete.
 
kommentar 3: Medan arbetslösheten har minskat bland de inrikes födda tack vare de senaste årens högkonjunktur så har den tvärtom och paradoxalt nog ökat bland de utrikes födda trots högkonjunkturen.
 
kommentar 4: Arbetslösheten bland infödda majoritetssvenskar ligger idag i praktiken på 2,5-3,5% medan den ligger på 25-35% bland de invånare i landet som har bakgrund i fr a Afrika och Asien. Denna skillnad är den absolut största i både den industrialiserade och s k utvecklade världen liksom i västvärlden och i Europa.