Uppemot 80% av alla majoritetssvenskar äger idag sitt boende medan det omvända råder bland utomeuropéer

Relativt färska och nya siffror över hur landets i huvudsak tre olika upplåtelseformer och sätt att bo på fördelar sig utifrån födelseland/region och särskilt hur landets majoritetssvenskar respektive landets utomeuropéer bor och lever, d v s vem/vilka som bor i hyreslägenheter och hyresrätter (OBS: även studentboenden ingår i denna kategori liksom alla som bor inneboende), vem/vilka som bor i bostadsrättslägenheter och äganderätter samt vem/vilka som bor i s k egna hem, d v s i villa eller radhus (OBS: även slott, palats och herrgårdar ingår i denna kategori):

 

I kategorin födda utanför EU och EFTA ingår alla som är födda i Afrika, Asien och Sydamerika liksom även i Nordamerika och Oceanien och i de delar av Europa som ej ingår i EU eller EFTA, d v s flera Balkanländer och östeuropeiska länder.

 

I kategorin skyddsbehövande och deras anhöriga är den absoluta majoriteten eller uppemot 90 procent födda i Afrika, Asien och Sydamerika, de övriga härrör fr a från Balkan och delar av Östeuropa, och detta är den kategori som närmast motsvarar utomeuropéer och de invånare i landet som har utomvästerländsk bakgrund.

 

andel som bor i hyresrätt i hela landet 2014

födda i Sverige: 25,3%

födda utanför EU och EFTA: 60,8%
skyddsbehövande och deras anhöriga: 69,9%

andel som bor i bostadsrätt i hela landet 2014

födda i Sverige: 18,1%

födda utanför EU och EFTA: 18,8%
skyddsbehövande och deras anhöriga: 14,4%
andel som bor i egna hem i hela landet 2014
födda i Sverige: 55,6%
födda utanför EU och EFTA: 19,1%

skyddsbehövande och deras anhöriga: 14,3%

 

Uppemot 80% av alla infödda majoritetssvenskar över 26 års ålder, d v s borträknat ungdomar, unga vuxna och fr a studenter, äger idag sitt boende i en eller annan form, d v s de bor antingen i bostadsrätt, villa eller radhus eller för den delen på slott, palats och herrgårdar. Bland landets utomeuropéer råder i det närmaste det omvända förhållandet – ej mer än 30% av landets invånare med utomvästerländsk bakgrund bor i bostadsrätt, villa eller radhus. Dessutom bor och lever de allra flesta majoritetssvenskar stort eller mycket stort medan trångboddheten bland utomeuropéerna är mycket påtaglig idag och verkar dessutom bli alltmer extrem: Majoritetssvenskar över 26 års ålder disponerar idag och ”bebor” upp till 4-5 rum, inte minst då många bor i stora lägenheter, villor och radhus och då många bor ensamma alternativt som par utan barn medan det omvänt är mycket vanligt idag att upp till 4-5 personer, barn som vuxna, kan vara skrivna och folkbokförda i trerumslägenheter som bebos av utomeuropéer.

 

Det ska också understrykas att en mycket hög andel av utomeuropéerna som bor i villa, radhus eller bostadsrätt lever i olika former av både hetero- och homosexuella intimrelationer med majoritetssvenskar. Det finns absolut även endogama exempelvis ”helkurdiska”, ”helsomaliska”, ”helchilenska”, ”helthailändska” och ”helindiska” säkerligen både hetero- och homosexuella par med eller utan barn som också bor i bostadsrätt och i villa och radhus, men uppskattningsvis uppemot hälften om inte fler av alla utomeuropéer som bor i bostadsrätt, villa eller radhus gör det tillsammans med någon som inte är utomeuropé och som fr a har svensk, nordisk, europeisk eller västerländsk bakgrund.

 

 

Landets absolut mest s k kapitalstarka och höginkomsttagande utomeuropéer bor i Stockholms län, d v s i Stor-Stockholm, och därför är det av särskilt intresse att just redovisa hur det ser ut i huvudstadsregionen (d v s i Stockholms län, d v s i Stor-Stockholm).

 

andel som bor i hyresrätt i Stockholms län 2014

födda i Sverige: 26%

födda utanför EU och EFTA: 55,8%

skyddsbehövande och deras anhöriga: 63,3%

 

andel som bor i bostadsrätt i Stockholms län 2014

födda i Sverige: 34,8%
födda utanför EU och EFTA: 28,2%

skyddsbehövande och deras anhöriga: 23,1%

 

andel som bor i egna hem i Stockholms län 2014

födda i Sverige: 38,3%
födda utanför EU och EFTA: 14,8%

skyddsbehövande och deras anhöriga: 12,4%

 

Även i huvudstadsregionen äger uppemot 80% av de infödda majoritetssvenskarna sitt boende medan andelen utomeuropéer som gör det är något högre än i landet i övrigt. Samtidigt gäller samma ”exogama regel” även i Stor-Stockholm, d v s en mycket hög andel av de utomeuropéer som bor i bostadsrätt, villa eller radhus i Stockholms län gör det tillsammans med någon som har svensk, nordisk, europeisk eller västerländsk bakgrund.

 

Kommentar 1: Att äga sitt boende, vilket den övervägande majoriteten av alla majoritetssvenskar då gör idag, förklarar att den övervägande majoriteten av alla majoritetssvenskar idag är miljonärer och därigenom som ”folkslag” tillhör ett av världens mest förmögna och rika folk på jorden bredvid majoritetsnorrmännen, majoritetsdanskarna och gulfstataraberna (liksom även majoritetsluxemburgarna och majoritetsmonegaskerna, har jag fått lära mig på senare tid), men det behöver inte på något sätt betyda att alla majoritetssvenskar mår bra och är lyckliga. Omvänt måste inte alla utomeuropéer som inte äger sitt boende och som bor i hyresrätt må dåligt eller vara olyckliga.

 

Kommentar 2: Att bo stort och rymligt, vilket de flesta majoritetssvenskar då gör idag, behöver inte heller betyda detsamma som att må bra och vara lycklig. Omvänt måste inte alla utomeuropéer som bor trångbrott eller t o m mycket trångbott må dåligt eller vara olyckliga.