Över hälften av landets samtliga arbetslösa har numera utomeuropeisk bakgrund

Arbetsförmedlingens färska prognos för den svenska arbetsmarknaden säger att arbetslösheten just nu endast är mycket omfattande bland invånarna med utomeuropeisk bakgrund, och då har ännu inte alla de som invandrade under förra året kommit in i statistiken. Arbetslösheten bland landets invånare med utomeuropeisk bakgrund ökar dessutom trots rådande högkonjunktur medan arbetslösheten bland invånarna med funktionsvariationer och bland unga vuxna samt bland äldre medelålders minskar, och vilket inte bådar gott för de som kom till Sverige under förra året:

 

Idag är hela 40 procent av samtliga arbetslösa i landet födda i Afrika, Asien och Sydamerika och inräknat de invånare som är födda i Sverige med föräldrar som är födda utanför västvärlden, d v s även inräknat de s k ”andrageneration:arna” med utomeuropeisk bakgrund, så innebär det att hälften av samtliga arbetslösa i landet just nu har utomeuropeisk bakgrund samtidigt som dessa utgör lite mer än 15% av totalbefolkningen. Samtidigt värjer sig Arbetsförmedlingen med bestämdhet mot ”påståendet” att människor med bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika skulle vara mer marginaliserade på den svenska arbetsmarknaden än vad de är i andra västländer och menar i stället att Sverige helt enkelt är bättre än andra västländer på att föra statistik.

 

Tyvärr är det samtidigt även så att 100 000-tals invånare som inte förvärvsarbetar och som inte är aktiva på arbetsmarknaden inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen och därför inte ”syns” och ”dyker upp” i arbetslöshetsstatistiken överhuvudtaget, och detta gäller särskilt invånarna med utomeuropeisk bakgrund och tyvärr alltför många s k ”andrageneration:are” med utomeuropeisk bakgrund som tillhör den s k UVAS- eller NEET-gruppen. Med andra ord är den verkliga arbetslösheten bland landets alla invånare med utomeuropeisk bakgrund ännu högre än vad den ser ut att vara i den officiella arbetslöshetsstatistiken och trots Arbetsförmedlingens försök att återupprätta den så stolta svenska antirasistiska hedern genom att säga att Sverige är bättre på att föra statistik än andra västländer så är det fortfarande ett faktum att i inget annat västland i världen är skillnaden i arbetslöshet så stor som just i Sverige mellan inrikes och utrikes födda rakt av, och vilket Arbetsförmedlingen också påminner om.

 

Arbetsförmedlingen skriver vidare att allt tyder på att arbetslösheten bland landets invånare med utomeuropeisk bakgrund kommer att öka ännu mer under de kommande åren. Till exempel har endast några hundra av de som kom till Sverige under förra året och som får stanna hittat ett arbete samtidigt som både den offentliga och den privata sektorn fullkomligen ”skriker” efter ny arbetskraft och behöver nyanställa en masse p g a fortsatt stora pensionsavgångar vilka främst berör majoritetssvenskarna och de nordiska och europeiska invandrarna: Bara inom skolans värld saknas exempelvis bara inom några år uppemot 65 000 lärare och tiotusentals ingenjörer, ekonomer, läkare, sjuksköterskor, socionomer o s v o s v behöver också ”ersättas” under de kommande åren. Arbetsförmedlingen prognoserar att den rådande svenska högkonjunkturen kommer att ”peak:a” i år och därefter avta just p g a den skriande bristen på arbetskraft, d v s p g a att både den offentliga och privata sektorn inte klarar av att nyanställa i tillräckligt hög takt.

 

Tyvärr skriver Arbetsförmedlingen att även om många invånare med utomeuropeisk bakgrund endast har förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå så är invånarna med utomeuropeisk bakgrund samtidigt kraftigt överrepresenterade bland de arbetslösa som har en eftergymnasial utbildning, varav merparten har en högskoleutbildning som är två år eller längre: Det finns numera i stort sett lika många arbetslösa som är födda i Afrika, Asien och Sydamerika och som har en eftergymnasial utbildning som totalantalet arbetslösa med en ofullständig grundskoleutbildning.

 

Tyvärr är det till slut även så att andelen som saknar gymnasieutbildning bland landets invånare med utomeuropeisk bakgrund ständigt ökar dels p g a fortsatt utomeuropeisk invandring av många lågutbildade men också på grund av att så många s k ”andrageneration:are” med utomeuropeisk bakgrund ”slås ut” redan i grundskolan och inte lyckas ta sig vidare till gymnasiet alternativt att de tar sig in på gymnasiet men inte kommer ut med en fullständig gymnasieexamen.

 

Även om den svenska offentliga statistiken normalt inte ”spec:ar” och ”märker ut” landets invånare med utomeuropeisk bakgrund för att inte stigmatisera och ”hänga ut” dem så har Arbetsförmedlingen intressant nog börjat göra det till synes ”på eget bevåg” på senare tid då gruppen är så extremt överrepresenterad bland de arbetslösa. I våra grannländer, vilka vi i Sverige oftast uppfattar som mycket rasistiska för att inte säga fullständigt genomrasistiska, görs dock detta sedan flera år tillbaka – där specificeras numera invånarna med utomvästerländsk bakgrund vare sig det leder till att de stigmatiseras och ”hängs ut” eller ej.