Framtiden tillhör västvärldens minoritetsgrupper – utom i Sverige

I USA, Storbritannien, Kanada, Australien och i flera andra västländer verkar framtiden alltmer tillhöra minoriteterna, åtminstone rent socioekonomiskt sett och utifrån vad som går att prognosera om och utläsa i statistikens värld:
 
 
Den vita majoritetsbefolkningen blir inte bara allt äldre och äldre och minskar stadigt i antal i i stort sett samtliga västländer p g a både ”naturlig avgång” och alltför låga födelsetal som i många fall har gällt i flera decennier vid det här laget – både unga vita, fattiga vita och kanske framför allt vita män uppvisar numera och allt oftare sämre utfallssiffror än vad många minoritetsgrupper gör vad gäller alltifrån skolresultat och utbildningsnivåer till (över)dödlighet och medellivslängd.
 
Sverige är dock tillsammans med de skandinaviska grannländerna det stora undantaget från denna panvästerländska demografiska trend: Den infödda majoritetsbefolkningen i Sverige är i stället med stor sannolikhet den mest välmående vita majoritetsbefolkningen i västvärlden i skrivande stund tillsammans med majoritetsnorrmännen och majoritetsdanskarna och till skillnad från i USA, Storbritannien och i många andra västländer där även höga andelar av den vita majoritetsbefolkningen är fattig så är en försvinnande liten och även minskande andel av majoritetssvenskarna fattiga medan minoritetsgrupperna i Sverige omvänt är mer marginaliserade här än i många andra västländer.