Andelar med svensk och utländsk bakgrund bland landets högskolestudenter

Spridda procentsiffror rörande andelen studenter med svensk och utländsk bakgrund vid samtliga högskolor i landet läsåret 2014/15 för alla som är intresserade av vilka ämnen och program som studenterna med utländsk bakgrund väljer och läser (respektive inte väljer och inte läser) och vilka högskolor där studenter med utländsk bakgrund är överrepresenterade (respektive underrepresenterade):

 

andel studenter med svensk bakgrund i högskoleutbildning läsåret 2014/15: 82%

högsta procentandelar:

vård och omsorg 86%

humaniora och teologi 86%

juridik och samhällsvetenskap 86%

konstnärligt område 89%

arkitektexamen 90%

logopedexamen 90%

psykologexamen 91%

speciallärarexamen 92%

sjukgymnastexamen 95%

lägsta procentandelar:

receptarieexamen 34%

apotekarexamen 35%

tandhygienistexamen 51%

tandläkarexamen 55%

biomedicinsk analytikerexamen 56%

fysioterapeutexamen 58%

röntgensjuksköterskeexamen 59%

tandteknikerexamen 61%

optikerexamen 62%

 

 

andel studenter med svensk bakgrund i högskoleutbildning läsåret 2014/15: 82%

högsta procentandelar:

Handelshögskolan 86%

Stockholms konstnärliga högskola 86%

Linköpings universitet 87%

Chalmers tekniska högskola 87%

Kungl. Musikhögskolan 87%

Konstfack 87%

Umeå universitet 88%

Beckmans Designhögskola 90%

Försvarshögskolan 91%

Ericastiftelsen 93%

Sveriges lantbruksuniversitet 94%

lägsta procentandelar:

Södertörns högskola 70%

Karolinska institutet 73%

Malmö högskola 75%

 

 

andel nybörjarstudenter med svensk bakgrund läsåret 2014/15: 80%

högsta procentandelar:

civilekonomexamen 90%

sjökaptensexamen 90%

dietistexamen 94%

fysioterapeutexamen 95%

officersexamen 96%

veterinärexamen 97%

lant- och skogsbruk 98%

specialpedagogexamen 100%

hortonomexamen 100%

jägmästarexamen 100%

lantmästarexamen 100%

skogsmästarexamen 100%

 

 

utländsk bakgrund = född utomlands eller i Sverige med två utrikes födda föräldrar

källa: Universitetskanslersämbetet